Investor.UA - инвестируй со скоростью мысли!
 
 
 

Компании

 
Введите название или символ компании:
Выбор компании по символу:
 
Сортировать:
Период:
 

ЗАЛК ОАО (ZALK)

Обсуждение компании "ЗАЛК ОАО"

График   О компании   Новости   Акционеры   Дивиденды    
 

О компании

ВАТ "ЗАлК" - єдине в Українi та одне з небагатьох серед країн СНД пiдприємство, що виробляє одночасно алюмiнiй та основну сировину для його виробництва - глинозем. Глинозем марок Г-ОО; Г-О i ГК використовується для виробництва найвищих марок алюмiнiю, електрокорунду, електроiзоляцiйних та електрокерамiчних виробiв, спецiальних видiв керамiки, вогнетривiв, матерiалiв електронної промисловостi та каталiзаторiв. Для виробництва крiолiту, фтористого алюмiнiю, мiнеральних добрив для потреб народного господарства випускається гiдроксид алюмiнiю. ВАТ "ЗАлК" виробляє алюмiнiй в чушках та алюмiнiй в цилiндричних злитках марок: А8, А7, А6, А5, причому з кожним роком зростає випуск високосортних марок алюмiнiю. ВАТ "ЗАлК" був первiстком розробок та освоювання багатьох ливарних сплавiв на основi алюмiнiю, що знайшли широке застосування в автомобiльному та сiльськогосподарському машинобудуваннi. Серед них алюмо-кремнiєвi легiрованi сплави АК12М2; АК6М2 та iншi. Спецiальний сплав АД-31 використовується у виробництвi будiвельних конструкцiй для житлово-господарського та суспiльно-культурного будiвництва. Кристалiчний кремнiй використовується для виробництва алюмо-кремнiєвих сплавiв в напiвпровiдниковiй та кремнiйорганiчнiй промисловостi. Структура собiвартостi товарної продукцiї в 2005 роцi. Елементи витрат Структура в % Сировина та основнi матерiали 40,9 Допомiжнi матерiали 3,2 Послуги пiдрядних органiзацiй 1,3 Паливо 0,4 Газ природний 6,8 Електроенергiя 35,2 Вода 0,4 Заробiтна плата 6,8 Вiдрахування на соц.заходи 2,6 Амортизацiйнi вiдрахування 2,0 Iншi витрати 0,4 Виробнича собiвартiсть 92,5 Проценти за кредит 3,11 Адмiнiстративнi витрати 3,08 Витрати на збут 1,31 Собiвартiсть 1 тонни основних видiв продукцiї в 2005 роцi у порiвняннi з 2004 р., грн.коп. 2004 р. 2005 р. Глинозем (виробнича собiвартiсть) 1357,07 1608,08 Алюмiнiй первинний (виробнича собiв.) 6434,54 8161,51 Алюмiнiй первинний, включаючисилумiн та сплави 7226,73 9171,74 Кремнiй технiчний 5450,66 6319,54 Погiршення якостi бокситу у переробцi призвело до подорожчання вартостi глинозему проти звiтної за 2004 рiк на 18,5% або на 251,01 грн., в тому числi за рахунок: - збiльшення витрат бокситу та змiни його вiдношення - 115,72 грн. - подорожчання вартостi iндiйського бокситу, вапна - 53,0 грн.; - збiльшення витрат соди кальцинованої та пiдвищення вартостi каустичної та кальцинованої соди - 30,16 грн.; - подорожчання вартостi газу на 10,7% та збiльшення його витрат - 9,97 грн.; - подорожчання вартостi електроенергiї, теплоенергiї з-за збiльшення цiни на газ природний та технiчну воду - 39,49 грн.; - збiльшення заробiтної плати та загальновиробничих витрат - 4,89 грн. За рахунок зростання випуску глинозему зниженi умовно постiйнi витрати на 3,08 грн. Собiвартiсть алюмiнiю первинного збiльшилась проти звiту за 2004 рiк на 26,8% або на 1726,97 грн. за рахунок: - подорожчання вартостi електроенергiї - 1010,75 грн. - подорожчання вартостi глинозему, анодної маси, фтористого алюмiнiю, мiдного прокату, деревини - 782,27 грн. - збiльшення норм витрат: глинозему - 5,88 грн.; фтористого алюмiнiю - 17,08 грн.; електроенергiї на 77 кВтч/т - 9,41 грн.; - збiльшення заробiтної плати та загально виробничих витрат - 38,95 грн. При цьому зниженi норми витрат анодної маси на 15 кг/т (19,67 грн.), стисненого повiтря - на 85,3 м3/т (2,06 грн.), а також витрати з утримання обладнання - на 98,35 грн. в зв'язку з проведенням модернiзацiї електролiзерiв замiсть капiтального ремонту. Собiвартiсть алюмiнiю первинного, включаючи силумiн та сплави, збiльшена в порiвняннi зi звiтом за 2004 рiк на 1945,01 грн. з причини подорожчання собiвартостi алюмiнiю первинного (сирцу), збiльшення його витрат на 20,86 кг/е (134,14 грн.) з-за зменшення випуску сплавiв та пiдвищення адмiнiстрацiй них витрат, процентiв за кредитами. Подорожчання собiвартостi кремнiю технiчного в порiвняннi зi звiтом за 2004 р. становило 868,88 грн, в тому числi за рахунок: - збiльшення норм витрат деревного вугiлля, графiтованих електродiв, електроенергiї та води технiчної - 93,73 грн.; - пiдвищення вартостi: деревного та газового вугiлля -183,15 грн. електроенергiї, нафтового коксу та води технiчної - 193,22 грн.; - збiльшення: оплати працi працiвникiв - 40,24 грн.; загальновиробничих витрат в зв'язку з капремонтом РТП 1 та газо очистки - 349,46 грн.; процентiв за кредити - 82,12 грн.; витрат на збут в зв'язку з реалiзацiєю кремнiю на експорт - 76,90 грн. При цьому собiвартiсть знижена за рахунок бiльш дешевих електродiв на 119,27 грн. Та реалiзацiї вiдходiв пилу деревного вугiлля - на 49,17 грн. Витрати на 1 гривню товарної продукцiї за 2005 рiк становили 98,38 коп. проти 87,16 коп. за звiтом 2004 року, пiдвищення - 12,9% або 11,2 коп. Збiльшення витрат пояснюється пiдвищенням цiн на сировину, матерiали, природний газ, електроенергiю. Iнформацiя про основнi ринки збуту, основних клiєнтiв та джерела сировини Основними споживачами товарної продукцiї комбiнату є пiдприємства машинобудiвної, транспортної, хiмiчної промисловостi. Ринки збуту: Україна, Росiя, далеке зарубiжжя. В 2005 роцi близько 33% товарної продукцiї, яка виробляється комбiнатом, була реалiзована в Українi, основними споживачами були: ДП ХМЗ "ФЕД", ДП завод iм.Малишева, ВАТ "УкрНДIвогнетрив", м. Харкiв; ТОВ "КДС", ТОВ "Промiнь-2003", ТОВ "Алюмiтек", ТОВ "Iнтер Тех-99", ВАТ "Запорiжтрансформатор", ВО "Кремнiйполiмер", ВАТ "Мотор Сiч", Завод алюмiнiєвих конструкцiй, м.Запорiжжя; ВАТ "Київський завод "Радар", Днiпропетровський агрегатний завод, Новомосковський трубний завод, Криворожелектротранс, хiмзавод "Коагулянт" м.Пологи. Основна частина товарної продукцiї реалiзується в странах ближнього та далекого зарубiжжя, основними споживачами в 2005 роцi були: компанiя "Hareth Marceting Ltd" (Британськi Вiргiнськi острови); ООО "Мирлис", ОАО "Снегиревские огнеупоры", ООО "ЮННИВИТА", "Металлоцентр Арлан Лада" , (Росiйська Федерацiя); ОАО "Керамин", "Новогрудский завод газовой аппаратуры", (Бiлорусь). Всього на експорт в 2005 роцi було реалiзовано 78900 тн алюмiнiю первинного, включаючи силумiн та сплави, 25650 тн глинозему марки Г-00, 2910 тн глинозему марки ГК2 та 3620 тн кремнiю технiчного. Загальна вартiсть продукцiї, вiдвантаженої в 2005 роцi на експорт, становила 152780,16 тис. дол. США, 2594,14 тис. росiйських рублiв та 3800,11 тис.грн. Експортна дiяльнiсть комбiнату та полiтика цiноутворювання пов`язана з свiтовими цiнами Лондонської бiржi металiв. За звiтний перiод середньорiчнi свiтовi цiни на алюмiнiй первинний та алюмiнiєвi сплави становили 1897,65 дол.США та 1648,77 дол.США за тонну вiдповiдно, проти 1716,51 дол.США та 1562,83 дол.США за звiтом 2004 р. Закупiвля сировини здiйснюється, в бiльший частинi, з заводiв-виробникiв, що гарантує якiсть, стабiльнiсть, ритмiчнiсть поставок та зниження цiни. В 2005 роцi зросли обсяги iмпортних поставок сировини, що обумовлено необхiднiстю створення запасiв основної сировини, стратегiчно важливої для здiйснення виробничого процесу. Вартiсть закупок iмпортної сировини в 2005 роцi становила 55 241,7 тис.дол.США, що 23,4% бiльше нiж в 2004 роцi. Важливу роль в зростаннi вартостi iмпортної сировини також зiграло пiдвищення свiтових цiн на боксит та фторсолi. Основними партнерами комбiнату в областi закупiвлi iмпортної сировини в 2005 роцi були компанiї: "Stradex Trading Establishment" (Лiхтенштейн), "Million Link (China) Investment Ltd" (Китай), "Cytec Indastries" (Нiдерланди), "Ciba Spezzialitatenchemie" (Германiя). Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва В Українi алюмiнiєва промисловiсть представлена трьома великими пiдприємствами ВАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат", ВАТ "Миколаївський глиноземний завод" та СП "Iнтерсплав". ВАТ "ЗАлК" є монополiстом з виробництва первинного алюмiнiю та технiчного кремнiю. За 2005 рiк в порiвняннi з 2004 роком пiдприємство збiльшило обсяг виробництва первiсного алюмiнiю, включаючи силумiн та сплави, на 0,9%, глинозему - 2,3% та кремнiю товарного на 41,6%. ВАТ "МГЗ" спецiалiзується на виробництвi металургiйного глинозему. В 2005 роцi виробництво глинозему склало 1,365 млн. тонн, надалi ВАТ "НГЗ" планує збiльшити виробництво глинозему до 1,6 млн.тонн на рiк. СП "Iнтерсплав" спецiалiзується на виробництвi вторинних алюмiнiєвих сплавiв з лому та шлакiв. Потужнiсть пiдприємства 70 тис. тонн сплавiв у рiк. В зв'язку з нестачею обiгових коштiв, що викликано неповерненням пiдприємству податку на додану вартiсть у розмiрi 23 млн.грн., в листопадi 2005 року СП "Iнтерсплав" припинило виробництво. Свiтове виробництво алюмiнiю первинного в 2005 роцi зросло на 3,6% в порiвняннi з 2004 роком i досягло 23,4 млн. тонн, а щоденний випуск склав 64,1 тис. тонн. За сiчень-грудень 2005 року в Африцi вироблено 1 млн. 739 тис. тонн алюмiнiю первинного, в Пiвнiчнiй Америцi 5 млн. 382 тис. тонн, в Латинськiй Америцi 2 млн. 391 тис. тонн, в Азiї 3 млн. 100 тис. тонн, в Захiднiй Європi 4 млн. 352 тис. тонн, в Схiднiй i Центральнiй Європi 4 млн. 194 тис. тонн, в Океанiї 2 млн. 252 тис. тонн. У той же час рiзке зростання вартостi електроенергiї привело до того, що в 2005 роцi ряд провiдних свiтових виробникiв алюмiнiю - Alcoa Inc., Alcan Inc., i Norsk Hydro ASA - були вимушенi закрити частину виробництв. У Китаї через високу вартiсть електроенергiї в 2005 роцi 41 виробник алюмiнiю припинив виробництво, а 23 виробника скоротили випуск металу на 10%. У Росiї за оперативними даними випуск алюмiнiю первинного, включаючи сплави, зрiс на 1,5%, в 2006 роцi очiкується прирiст виробництва первинного алюмiнiю на 2% по вiдношенню до рiвня 2005 року. Згiдно даним Мiжнародного iнституту алюмiнiю свiтовi запаси всього алюмiнiю, включаючи необроблений метал, склали в груднi 2005 року 3 млн. 176 тис. тонн, з яких 87 тис. тонн в Африцi, 876 тис. тонн в Пiвнiчнiй Америцi, 189 тис. тонн в Латинськiй Америцi, 422 тис. тонн в Азiї, 1 млн. 459 тис. тонн в Європi i 143 тис. тонн в Океанiї. Але, не зважаючи на рекордний рiвень виробництва, складськi запаси сировинних бiрж, виробникiв i споживачiв алюмiнiю в 2006 роцi скоротяться на 11%. Посилаючись на прогноз Merrill Lynch & Co алюмiнiй в 2006 роцi подорожчає на 14% оскiльки попит на цей метал продовжить випереджати пропозицiю. За пiдсумками 2005 року алюмiнiй подорожчав на 16%, в 2004 роцi - на 22%, в 2003 роцi - на 18%. Цiна алюмiнiю в 2006 роцi очiкується на рiвнi 2,2 - 2,5 тис. дол. США за тонну з певною вiрогiднiстю зростання до рiвня 2,7 - 2,9 тис. дол. США. Зростання попиту на алюмiнiй в 2006 роцi прогнозується на рiвнi 7%. Iнформацiя про конкуренцiю в галузi В свiтi конкурентами комбiнату є великi виробники алюмiнiю, якi розташованi в РФ, Європi, США та Китаї. Це достатньо великi (за обсягом виробництва) пiдприємства або компанiї, якi мають обсяги виробництва алюмiнiю первинного вiд 100 до 600 тис. тонн i бiльше. На регiональному та загальнодержавному ринках ВАТ "ЗАлК" є монополiстом з виробництва первинного алюмiнiю та технiчного кремнiю. Основним конкурентом з виробництва глинозему є ВАТ "Миколаївський глиноземний завод". Алюмiнiєвi сплави на основi первинного алюмiнiю в Українi виготовляє тiльки ВАТ "ЗАлК". Алюмiнiєвi сплави з металобрухту виробляють: СП "Обiмет", м.Одеса та СП "Iнтерсплав", м.Свердловськ, Луганської обл.
Rambler's Top100

   
     
ERROR:
Page:


File:
/home/xo4uxa/domains/investor.ua/common/class/class.module.php

Line:
2168

Additional:


Query:
SELECT SUM FROM `smf_checksum` WHERE ID_TOPIC='2'


Error:
Table 'xo4uxa_investor.smf_checksum' doesn't exist