Investor.UA - инвестируй со скоростью мысли!
 
 
 

Компании

 
Введите название или символ компании:
Выбор компании по символу:
 
Сортировать:
Период:
 

КиевЭнерго ОАО (KIEN)

Обсуждение компании "КиевЭнерго ОАО"

График   О компании   Новости   Акционеры   Дивиденды    
 

О компании

Стисла історія підприємства, важливі події його розвитку
Акцiонерна енергопостачальна компанiя "Київенерго" є правонаступником Державної акцiонерної енергопостачальної компанiї "Київенерго", яка заснована шляхом корпоратизацiї виробничого енергетичного об'єднання "Київенерго" вiдповiдно до Указiв Президента України вiд 01.05.94 № 244/94 "Про заходи щодо ринкових перетворень в галузi електроенергетики України" та вiд 04.04.95 № 282/95 "Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексi України"

Інформація про організаційну структуру емітента
До складу Акцiонерної енергопостачальної компанiї "Київенерго" належить виконавча дирекцiя, 13 функцiонуючих фiлiалiв та 3 функцiонуючих структурних вiдокремлених пiдроздiли: - фiлiал "Теплоелектроцентраль № 5 Київенерго" - фiлiал "Теплоелектроцентраль № 6 Київенерго" - фiлiал "Тепловi мережi Київенерго" - фiлiал "Кабельнi мережi Київенерго" - фiлiал "Житлотеплоенерго Київенерго" - фiлiал "Тепловi розподiльчi мережi Київенерго" - фiлiал "Завод "Енергiя" Київенерго" - фiлiал "Енергоналадка Київенерго" - фiлiал "Енергосервiс Київенерго" - фiлiал "База матерiально - технiчного забезпечення Київенерго" - фiлiал "Воєнiзована охорона Київенерго" - фiлiал "Учбовий центр Київенерго" - структурний вiдокремлений пiдроздiл "Енергозбут Київенерго" - структурний вiдокремлений пiдроздiл "Спеценергоавтосервiс Київенерго" - структурний вiдокремлений пiдроздiл "Енергоавтосервiс Київенерго" Фiлiали та структурнi вiдокремленi пiдроздiли Компанiї не є юридичними особами i дiють на пiдставi вiдповiдних Положень.

Опис обраної облікової політики
Бухгалтерський облiк в АК "Київенерго" здiйснюється вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику вiд 15.03.2000 № 79 та закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV. Згiдно наказу основнi засоби класифiкуються за групами i нараховується амортизацiя за ставками згiдно iз ст. 8.2, 8.3 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" № 283/97 ВР в редакцiї вiд 22.05.97, iз змiнами та доповненнями. Амортизацiю малоцiнних необоротних матерiальних активiв загальновиробничого призначення i бiблiотечних фондiв нараховується в розмiрi 100% вартостi об'єкта в першому мiсяцi використання. Фiнансовi iнвестицiї враховуються за методом участi в капiталi при вiдображеннi у фiнансовому облiку i в балансi фiнансових iнвестицiй, якi враховуються за методом участi в капiталi, збiльшувати на сумму частки iнвестора в прибутку асоцiйованої компанiї i зменьшувати на суму отриманих дивiдендiв. Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменьшою з двох оцiнок: - первинною вартiстю реалiзацiї згiдно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку №9 При вiдпуску запасiв у виробництво, продажi та iншому убуваннi оцiнка їх здiйснюється за методами: - середньозваженої собiвартостi та iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв; - цiни продажу для роздрiбної торгiвлi.

Витяг з аудиторського висновку
За винятком впливу коригувань, фiнансовi звiти справедливо й достовiрно вiдображають фiнансовий стан Пiдприємства на 31.12.2006р

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, надання послуг
Основними видами продукцiї Київенерго є виробництво, транспортування та розподiл електричної та теплової енергiї, якими забезпечуються потреби споживачiв м.Києва. Виробництво енергiї здiйснюється теплоелектроцентралями у комбiнованому режимi i носить сезонний характер. Київенерго забезпечує потреби споживачiв м.Києва в електричнiй енергiї на 100%, в тепловiй - 90%

Інформація щодо істотних проблем, які впливають на діяльність емітента
На дiяльнiсть Київенерго впливають усi негативнi явища як в економiчнiй, так i в полiтичнiй та соцiальнiй сферах життя держави - iнфляцiйнi процеси, зниження обсягiв виробництва. Заборгованiсть заробiтної плати та соцiальних виплат населенню, недостатне фiнансування бюджетної сфери. Важливими проблемами є неплатежi споживачiв за електричну та теплову енергiю та зрiст цiн на паливо.

Інформація про факти виплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства
У 2006 роцi Київенерго сплачено штрафи i пеня загальною сумою 3 916 тис. грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
Фiнансова полiтика Київенерго спрямована на отримання коштiв для покриття усiх витрат на енерговиробництво та виконання Компанiєю головної мети дiяльностi - задоволення суспiльних потреб споживачiв електричною енергiєю, а також досягнення прибутку для задоволення iнтересiв акцiонерiв, економiчних та соцiальних потреб її працiвникiв. У визначеннi фiнансової полiтики Київенерго керується законами України "Про електроенергетику", "Про пiдприємства України", "Про господарськi товариства" та iн.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
Усi договори, що укладенi Київенерго протягом 2005 року, виконуються у термiни, визначенi цими договорами, та вiдповiдно до чинного законодавства.

Прогнози та плани щонайменше на рік про діяльність емітента
За прогнозними даними 2007 року Київенерго передбачає оптимiзувати виробництво електричної та теплової енергiї. На тарифну полiтику суттєво впливає зростання цiн на газ природний та зростання закупiвельної цiни на електричну енергiю на оптовому ринку.

Інша інформація, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента
Вiдповiдно до Закону України "Про державне регулювання цiнних паперiв та фондового ринку" АК "Київенерго" готує iнформацiю про рейтингову оцiнку емiтента. Опрацювавши з представником рейтингового агентства порядок та термiни виконання робiт iз рейтингової оцiнки емiтента зазначаємо що, вартiсть послуг з рейтингової оцiнки емiтента складає близь-ко 93 000 грн. та термiн виконання близько 90 днiв з моменту проведення оплати. Враховуючи, те що АК "Київенерго" зобов"язана дотримуватись вимог Закону України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти", а саме закуповувати товари, послуги сумою що дорiвнює та перевищує 20 000 грн . i роботи на суму що дорiвнює та перевищу 50 000 грн. З дотриманням процедур закупiвель передбачених цим Законом. У зв"язку з тим, що ТОВ "Кредит-Рейтинг" є єдиним на сьогоднiшнiй день визначеним уповновадженим рейтинговим агентством, що має Свiдоцтво про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агенств, яке має представництво на територiї України, АК "Київенерго" надiслалазапити на адреси Спецiальної контрольної комiсiї з державних закупiвель при Рахунковiїй палатi України та в Антимонопольний комiтет України щодо отримання дозволу проведення закупiвлi послуг з рейтингової оцiнки емiтента у одного учасника - ТОВ "Кредит-Рейтинг". (Лист вiд 05.03.2007 № 025/1523 в Спецiальну уконтрольну комiсiю з питань державних закупiвель при Рахунковiй палатi,лист вiд 05.03.2007 № 025/1523 в Антимонопольний комiтет України, лист вiд 21.03.2007 № 025/ 1813 до Мiжвiдомчої комiсiї з питань державних закупiвель). Станом на цей час вiдповiдь не надiйшла.

 

Rambler's Top100

   
     
ERROR:
Page:


File:
/home/xo4uxa/domains/investor.ua/common/class/class.module.php

Line:
2168

Additional:


Query:
SELECT SUM FROM `smf_checksum` WHERE ID_TOPIC='2'


Error:
Table 'xo4uxa_investor.smf_checksum' doesn't exist