Investor.UA - инвестируй со скоростью мысли!
 
 
 

Компании

 
Введите название или символ компании:
Выбор компании по символу:
 
Сортировать:
Период:
 

Енакиевский металлургический завод ОАО (ENMZ)

Обсуждение компании "Енакиевский металлургический завод ОАО"

График   О компании   Новости   Акционеры   Дивиденды    
 

О компании

Стисла історія підприємства, важливі події його розвитку
Вiдкрите акцiонерне товариство "Єнакiєвський металургiйний завод" є одним з найстарiших пiдприємств України. 27 листопада 2005 року йому виповнилося 108 рокiв. Будiвництво заводу почалося у 1858 р., а у 1862 р. тут вперше у Росiї отримали чавун на мiнеральному паливi. У 1895 р. була вибрана нова промислова площадка i почалося будiвництво заводу. У 1897 р. вiн вступив у строй у складi двох печей, двох конвертерiв для виплавки сталi бесемеровьским заходом, блюмiнга, рельсобалочного стану та допомiжних майстерень. У 1931 р. почала працювати перша по країнi розливна машина, 1938 роцi була збудована аглофабрика по першому вiтчизняному проекту. На прикiнцi 40-х рокiв научнi розробки групи авторiв, робiтникiв заводу, були вiдзначенi Державною премiєю СРСР. На заводi був розроблен та упроваджен новий технологiчний процес виробництва конверторної сталi, який забезпечував отримання сталi, яка по якостi не поступається мартеновської. У 80-роках була впроваджена термiчна правка кутикової сталi на станi "360" шляхом напряму зонального охолодження готового виробу. Лiцензiя на цей винахiд придбана закордоними фiрмами. У 1993 р. згiдно Наказу Мiнiстерства Промисловостi України шляхом корпоратизацiї Єнакiєвський державний металургiйний завод був перетворений у вiдкрите акцiонерне товариство. У листопадi 2000 р. було прийнято Рiшення про реконструкцiю ВАТ "ЄМЗ" з метою здiйснення iнвестицiйного проекту "Пiдвищення ефективностi виробництва катаної заготовки з використанням безпереривного лиття заготовки та встановлення "пiч-ковш". У зв'язку з цим на пiдставi Рiшення Ради товариства було створено ТОВ СП"Метален" до складу якого були передани конверторний, обтискний та цех пiдготовки составiв. ВАТ"ЄМЗ" та ТОВ СП "Метален" працюють виконуючи єдину задачу по пiдвищенню якостi заготовки та усього прокатного передiлу. Ефективна робота колективу пiдприємства в рiзнi роки була вiдзначена державними нагородами i призами мiжнародних торгових органiзацiй. 1966 р.- Орден Трудового Червоного Прапора . 1995 р. - мiжнародна нагорода "Факел Бiрмiнгема" (США) за успiшнне економiчне виживання i розвиток в умовах економiчної кризи. 1996р. - Х Золотий приз Європи за якiсть (Францiя). 2000 р. - ХХV Золотий приз "За кращу торгову марку" (Iспанiя); за збiльшення об'ємiв виробництва високоякiсної металургiйної продукцiї "Лiдери ХХI столiтя"; за освоєння нових видiв продукцiї регiональна нагорода "Золотий скiф". 2001 р. - за високi досягнення в розвитку виробництва регiональна нагорода "Золотий меркурiй"; - мiжнародний приз i диплом Європейської якостi "За прагнення до здобуття високої якостi продукцiї". 2002 р. - "Почесний диплом, Пам'ятна медаль i спецiальний приз"на всеукраїнському конкурсi на звання "Кращий роботодавець року"; диплом за виконання програми соцiально-економiчного розвитку мiста. 2003 р. - Почесна грамота облдержадмiнiстрацiї за 1 мiсце серед пiдприємств ГМК у питаннi охорони працi. За видатнi заслуги i досягнення в професiйнiй сферi, високу якiсть випущеної продукцiї нагороджено Почесною премiєю Європейського центру дослiдження ринку "EMRC"(Брюссель, Бельгiя); Мiжнародна премiя "Бiзнес - Олiмп" i присвоєно звання "Золота торгова марка" з почесним дипломом в номiнацiї "Пiдвищення потенцiалу найновiших технологiй". 2004 р. - Мiжнародна нагорода "Золотой Меркурiй" Генеральному директору за особистий вклад в оздоровлення национальної єкономiки та розвиток iнтеграцiонних процессiв; Присвоєння Генеральному директору звання Героя України за визначний особистий внесок у змiцнення економiчного потенцiалу України, розвиток металургiйної промисловостi, багаторiчну самовiддану працю. 2005 р. - 28.09.2005 на Загальних зборах акцiонерiв обрано генеральним директором Коритько Iгоря Валерiйовича. За пiдсумками рейтингу ефективностi торгiвельних марок України 12.11.2005 ВАТ "ЄМЗ" удостоєно диплому самого ефективного бренду України за 2004 рiк. В рамках широкомаштабної реконструкцiї заводу, розрахованої до 2010 року, 19.10.2005 введено в експлуатацiю автоматизований комплекс приймання, зберiгання та пiдготовки сировини для доменого виробництва. 2006 р. - 15.08.2006 на Загальних зборах акцiонерiв обрано Генеральним директором Подкоритова Олександра Леонiдовича який приступив до виконання своїх обов'язкiв з 5 вересня.

Витяг з аудиторського висновку
Аудит фiнансової звiтностi ВАТ "Єнакiєвський металургiйний завод" станом на 31.12.2006 р. проведений аудиторською фiрмою "АУДЕК" згiдно з договором. Перевiрка проводилася у вiдповiдностi з дiючим законодавством України та вимогами Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiональними учасниками ринку (Рiшення ДКЦПФР вiд 19.12.2006 № 1528). Перевiрка виконана на пiдставi Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами аудиту та етики з використанням документiв, поданих акцiонерним товариством: Головної книги, журналiв-ордерiв, форм бухгалтерської та фiнансової звiтностi. Фiнансовi звiти справедливо й достовiрно вiдображають фiнансовий стан товариства станом на 31.12.2006 року та результат його дiяльностi та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився, згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту, i вiдповiдають вимогам Закону України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi> iз змiнами i доповненнями вiд 16.07.1999 р. № 996-Х1V, Нацiональним стандартам (положенням) бухгалтерського облiку та вiдповiдним Наказам Мiнiстерства Фiнансiв України. За результатами проведеного аудиту встановлено, що данi бухгалтерського облiку ВАТ "ЄМЗ" за 2006 рiк вiдповiдають даним фiнансовiй звiтностi, а показники окремих форм фiнансової звiтностi вiдповiдають один одному. Акцiонерне товариство виконало необхiднi вимоги щодо формування статутного капiталу. Вартiсть чистих активiв пiдприємства на дату звiтностi вiдповiдає вимогам чинного законодавства. Акцiонерне товариство в усiх суттєвих аспектах виконало необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi на 31.12.2006 року.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, надання послуг
Основними видами продукцiї ВАТ "ЄМЗ" є чавун та готовий сталевий прокат. Рiдкий передельний чавун використовується для виробництва сталевих напiвфабрикатiв на потужностях СП ТОВ "Метален". В структурi виробництва частка товарного чавуну в чушках є незначною. Сталевi заготовки, виробленi в цехах СП ТОВ "Метален" використовуються для виробництва готового прокату в сортопрокатних цехах ВАТ "ЄМЗ". Асортимент готового прокату, який виробляється на потужностях пiдприємства, є досить широким: понад 60 найменувань. Сьогоднi сортамент товарної продукцiї ВАТ"ЄМЗ" складає: - швелер №10, №12; -двутаври №12, №10; -профiлi кутовi рiвнополичнi №4,№ 5,№9,№10; - кутики нерiвнополичнi 63х40х(5,6,8) мм; -профiлi для спрямовуючих лифтiв №3, № 3А; -смугобульб для суднобудування симетричний №1235, 1446, 1445, 1646 та несеметричний №12, 14а, 14б, 16а, 16 б, 18 а, 18 б; -рейкi залiзничi Р18; -смуга стальна горячекатана (50...60)*(14...20) мм; -круглий прокат; - перiодичний профiль; - шлак; - вапно (для агломерацiйного виробництва сталєплавiльного, фєросплавного). На iснуючому обладнанi може також вироблятися iнша продукцiя. Така як: чавун лiтейний, рейка залiзнича Р 18, балка №12, 10, кутик рiвнополичний 88,9*6,2-7,8 мм, 100*7,8,10,12 мм, смугобульб несеметричний для суднобудування №12,14,16, смугобульб симетричний для суднобудiвництва №1235,1446,1646, профiль зетовий полегшений для трактора Т-150К, профiль ножа штовхателя 100*31*11, профiль для прямуючих лифтiв №3, 3а. Протягом останнiх рокiв на пiдприємствi впроваджується низка прогресивних технологiй, проводиться робота по розширенню марочного сортаменту i вiдповiдностi до вимог внутрiшнього та зовнiшнього ринку. В звiтному перiодi освоєно два види нової продукцiї: смугобульб № 10, № 18. Залежностi вiд сезонних змiн не має. Єнакiївський металургiйний завод посiдає сьоме мiсто за обсягами виплавки сталi в Українi, його питома вага за пiдсумками 2006 року склала 7,3% внутрiшнього виробництва, проти 6,6% у попередньому роцi. Основнi показники виробничої дiяльностi ВАТ "ЄМЗ" протягом 2004-2006 рр., тис. тонн Вид продукцiї 2004 факт 2005 факт 2006 факт 2006 до 2004 2006 до 2005 План 2007 + / - % + /- % 2007 до 2006 Агломерат 2159,4 2393,8 2124,5 -34,9 98,4 -269,3 88,8 2415,5 113,7 Чавун 2183,1 1948,2 2200,8 17,7 100,8 252,6 113,0 2660,0 120,9 Гарячий прокат Стан 250 344,5 69,5 234,7 -109,8 68,1 165,2 337,7 255,5 108,9 Стан 280 112,8 62,3 115,8 3,0 102,7 53,5 185,9 119,8 103,5 Стан 360 44,5 52,8 31,2 -13,3 70,1 -21,6 59,1 31,9 102,2 Стан 550 68,6 85,6 62,8 -5,8 91,5 -22,8 73,4 68,0 108,2 Вiдвантаження прокату Стан 250 344,9 70,4 233,3 -111,6 67,6 162,9 331,4 255,5 109,5 Стан 280 113,3 63,0 116,0 2,7 102,4 53,0 184,1 119,8 103,3 Стан 360 44,0 53,1 31,8 -12,2 72,3 -21,3 59,9 31,9 100,3 Стан 550 67,7 86,9 62,4 -5,3 92,2 -24,5 71,8 68,0 109,0 Бiльшiсть постачальникiв ВАТ <Єнакiївський металургiйний завод> є географiчно наближеними до пiдприємства, що мiнiмiзує транспортнi видатки та ризики, пов'язанi з доставкою сировини. Поставки сировини здiйснюються згiдно укладених пiдприємством договорiв та контрактiв. Основними постачальниками окатишiв та рудного концентрату є Пiвнiчний та Центральний гiрничо-збагачувальнi комбiнати, коксу та коксового дрiб'язку - Авдiєвський та Єнакiївський коксо-хiмiчнi заводи, вапняка - Новотроiцьке Р/у, Докучаєвський ФДК, аглоруди - Стойленський ГЗК Реалiзацiя виготовленої продукцiї також здiйснюється згiдно укладених договорiв та контрактiв. Майже весь чавун, що виробляється на потужностях ВАТ <ЄМЗ> передається на СП ТОВ <Метален> для виробництва сталевих заготовок. Основним клiєнтом по збуту металопродукцiї є ТОВ "Леман - Україна" та ТОВ "Метiнвест Холдинг".Реалiзацiя бiльшої частини сталевого прокату виробництва ВАТ <Єнакiївський металургiйний завод> вiдбувається на зовнiшнiх ринках. Географiя ринку збуту Товариства є широкою: продукцiя реалiзується в понад 50 країнах Пiвденно-Схiдної Азiї, Пiвденної Америки, Європи, Африки, Близького Сходу, Прибалтики та СНД. Експорт продукцiї ВАТ <ЄМЗ> вiдбувається переважно через компанiю Leman Commodities SA , яка зареєстрована в м. Женева (Швейцарiя). Ця компанiя є одним з найбiльших в Європi металотрейдерiв. Вона пропонує для своїх клiєнтiв повний спектр послуг: транспортування, страхування та фiнансування продажiв сталi та сировини. В структуру компанiї Leman Commodities SA входять понад 20 офiсiв у рiзних країнах свiту. Таким чином, ВАТ <ЄМЗ> отримує деякi конкурентнi переваги у виглядi доступу до каналiв розподiлу продукцiї власного виробництва. Одним з методiв продаж є реалiзацiя металопрокату за договором комiсiї. Щодо особливостей стану розвитку галузi виробництва слiд вiдмiтити, що свiтове виробництво сталi у 2006 року збiльшилось на 8,8% (на 99,9 млн. тонн) порiвняно з попереднiм роком та склало 1 239,5 млн. тонн Цьому сприяло збiльшення цiн на продукцiю чорної металургiї, яке вiдбувалося протягом цього перiоду. Беззаперечним лiдером як за обсягами споживання, так i за випуском металургiйної продукцiї залищається Китай, де випуск сталi у звiтному роцi збiльшився на 65,4 млн. тонн, що дорiвнює 65,5% загальносвiтового абсолютного приросту. Питома вага цiєї країни у структурi свiтового виробництва сталi збiльшилась до 33,8%, проти 31,0% у 2005 роцi. Згiдно з прогнозами Мiжнародного iнституту чавуну та сталi (International Institute of Steel and Iron) обсяг свiтового споживання кiнцевої продукцiї чорної металургiї у 2007 роцi зросте на 5,9%, - до 1 178,6 млн. тонн, що має позитивно вплинути на розвиток галузi. Близько 70% абсолютного прогнозного приросту споживання сталi припадає на Китай, питома вага якого у структурi свiтового попиту за пiдсумками 2007 року має збiльшитись до 34%, проти 32% у 2006 роцi. При цьому, прогнозний темп приросту обсягiв виробництва сталi у цiй країнi перевищує зростання попиту, що має посилити конкуренцiю на мiжнародних ринках. Неконтрольоване зростання експорту дешевої китайської сталi є суттєвою ринковою загрозою для металургiйних компанiй iнших країн свiту, якi не отримують таких значних державних пiльг та субсидiй. Змiцненню ринкових позицiй китайських металургiйних заводiв сприяє також занижений курс нацiональної валюти. Внутрiшнє виробництво сталi в Українi у 2006 роцi збiльшилось на 7,7% порiвняно з попереднiм роком - до 38,87 млн. тонн. Чорна металургiя є базовою галуззю вiтчизняної промисловостi, в якiй виробляється близько 30% ВВП. Зазначена галузь в Українi є експортно орiєнтованою, що робить її залежною вiд зовнiшньоекономiчної кон'юнктури. Серед основних конкурентних переваг вiтчизняної чорної металургiї можна видiлити доступ до порiвняно недорогих сировинних ресурсiв (залiзна руда та кокс), розвинена iнфраструктура, давнi традицiї виробництва чавуну та сталi, наявнiсть дешевої та квалiфiкованої робочої сили. Основними недолiками галузi є технологiчна вiдсталiсть, велика енергомiсткiсть виробництва, обмежений та традицiйний асортимент продукцiї, слабкiсть внутрiшнього ринку. Основною загрозою для української чорної металургiї є можливе пiдвищення цiн на природний газ, споживання якого на одиницю продукцiї значно перевищує середньосвiтовi показники через використання мартенiвських печей та iншого морально застарiлого обладнання. Варто зазначити, що Єнакiєвський металургiйний завод є менш чутливим до впливу цього фактора, нiж iншi великi вiтчизнянi пiдприємства галузi через те, що на заводi не використовується енергомiсткий мартенiвський спосiб виробництва сталi. Попит на продукцiю металургiї є похiдним вiд попиту в багатьох iнших сферах економiчної дiяльностi, таким чином, рiвень споживання сталi та чавуну у свiтi є досить стабiльним та залежить вiд темпiв росту свiтової економiки в цiлому. У майбутньому можливе подальше покращення становища України на ринках країн Європейського Союзу за рахунок вступу до Свiтової органiзацiї торгiвлi (СОТ), головним позитивним наслiдком якого є можливiсть скасування квот на експорт української металургiйної продукцiї. За попередньою оцiнкою фахiвцiв, тiльки завдяки усуненню кiлькiсних обмежень (квот), якi у рамках СОТ є забороненими, є можливiсть збiльшити обсяги експорту зазначеної продукцiї до країн ЄС на суму близько 70-90 млн. дол. США. Подальша лiбералiзацiя тарифних обмежень на експорт продукцiї чорної металургiї до країн ЄС внаслiдок вступу України до СОТ дозволить збiльшити обсяги експорту цiєї продукцiї принаймнi на 150-180 млн. дол. США, тобто збiльшити загальний обсяг експорту продукцiї чорної металургiї до ЄС приблизно на 30%. Питання кiлькiсних обмежень на експорт української металопродукцiї до країн ЄС набуває особливої актуальностi в контекстi розширення ЄС. Оскiльки квота на iмпорт української продукцiї розповсюджуватиметься i на товари, що постачатимуться до нових країн-членiв. Вступ до СОТ дозволить наполягати на скасуваннi кiлькiсних обмежень щодо продукцiї походженням з України. Також пiсля вступу до СОТ українськi металургiйнi пiдприємства отримають можливiсть застосування механiзму врегулювання торговельних суперечок, передбаченого нормами СОТ, що в свою чергу дозволить їм посилити свої позицiї в антидемпiнгових та спецiальних розслiдуваннях. До того ж українськi металурги отримають одночасне спрощення умов доступу до ринкiв 147 країн-членiв СОТ, частка яких у свiтовiй торгiвлi становить близько 93%. Це сприятиме зростанню обсягiв експорту металургiйних пiдприємств та виходу на новi ринки збуту. ВАТ <Єнакiєвський металургiйний завод> стабiльно є сьомим за обсягами виробництва металургiйним пiдприємством України та забезпечує понад 7% вiтчизняного випуску чавуну, сталi та прокату. Пiдприємство має мiжнародний сертифiкат якостi про вiдповiднiсть власної Системи управлiння якiстю вимогам стандарту ISO 9001-2000. Система управлiння якiстю сертифiкована Органом по сертифiкацiї TUV NORD CERT, м. Ганновер (сертифiкат № 781005424 вiд 03.03.2004). Основними конкурентами на внутрiшньому ринку металопродукцiї є "Mittal Steel Кривий Рiг", ММК iм. Иллiча, МК <Азовсталь>, Запорiжсталь, Алчевський МК та МК iм. Дзержинського.

Інформація щодо істотних проблем, які впливають на діяльність емітента
Згiдно з прогнозами Мiжнародного iнститутутчавуну та сталi в найближчi роки свiтове споживання кiнцевої продукцiї чорної металургiї буде стабiльно зростати, що має позитивно вплинути на розвиток галузi в цiлому. При цьому протягом останнього часу чистий експорт металургiйної продукцiї з Китаю зростає високими темпами, що становить суттєву загрозу для ринкових позицiй виробникiв з iншiх країн свiту. Вiтчизнянi виробники сталi продовжують втрачати ринки Азiйсько-Тихоокеанського регiону, проте зростають обсяги експорту до країн Європи та Америки, чому сприяло набуття Україною статусу країни з ринковою економiкою. Основним ризиком залишається подорожчання енергоносiїв, зокрема природного газу. Хоча витрати ВАТ "ЄМЗ" природного газу на одиницю продукцiї є найменшими серед iнших пiдприємств галузi, але всеж завод є досить чутливим до змiн цiни на цей ресурс. До iстотних проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента, котрi необхiдно вирiшити для подальшої успiшної роботи, належать задачи щодо зменшення витрат та пiдвищення якостi продукцiї на основi: - реконструкцiї аглодоменного передiлу й досягнення максимального, сбалансованого виробництва чавуну (пуск доменної печi №5, реконструкцiя доменної печi №3, будiвництво комплексу по вдуванню пило-вугiльного палива в доменнi печi замiсть природного газу); - забеспечення технiчно-обгрунтованого максимального виробництва сталi; - повного вiдказу вiд слiткового передiлу за рахунок вводу нових потужностей непреривної разливки сталi. Високий вплив на результати роботи пiдприємства , як в частинi заєморазрахункiв з постачальниками сировини й споживачами продукцiї, так i в частинi внутрiшньозаводських рзрахункiв має стан весового господарства заводу, бiльша частина якого потребує ремонту або замiни. З метою удосконалення облiку обсягiв сировини, що надходить вiд постачальникiв, продукцiї, що предається споживачам, та перемiщення напiвфабрикатiв на терiторiї пiдприємства триває програма реконструкцiї вагового господарства, разрахована на 2006-2012 роки.

Інформація про факти виплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства
У звiтному роцi ВАТ "ЄМЗ" були сплаченi наступнi штрафи та компенсацiї за порушення чинного законодавства на загальну суму 889 тис.грн.: 1. Штрафи за Актами перевiрки ДПI м. Єнакiєве у сумi 271,73 тис.грн.; 2. Державне пiдприємство Донецька залiзниця - штраф за невиконання плану перевiзок у сумi 340,94 тис.грн.; 3. Державне пiдприємство "Приднiпровська залiзниця" - штраф за невiрне визначення в залiзничих накладних коду вантажоотримувача у сумi 12,78 тис. грн .; 4. ТОВ "Дженерал Фрейт Карго" м. Донецьк - штраф за простой транспортних засобiв у сумi 40,0 тис. грн.; 5. Виконання рiшення суду за позовом ТОВ "Техснабпром" м. Днiпропетровськ у сумi 14,45 тис. грн., за позовом ВАТ "Донецькоблгаз" м. Донецьк у сумi 10,42 тис. грн.; 6.Нарахованi штрафнi санкцiї за рiшенням господарського Суду у сумi 195,56 тис.грн.: у т.р. АТВТ "Металургремонт" м. Єнакiєве у сумi 162,02 тис.грн.; ТОВ "Промснабкомплект" м. Днiпропетровськ - 14,43 тис.грн.; ТОВ "Донбаспромкомплект" м. Донецьк - 8,57 тис.грн; ТОВ "Донвуглепостач" м. Донецьк - 7,01 тис.грн.; приватне пiдприємство фiрма "Рапiд" м. Марiуполь - 3,53 тис. грн.. 7. Iiншi штрафи у сумi 3,12 тис.грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
Структура капiталу склала 2 100 063 тис. грн., в тому разi: власний капiтал 729 358 тис. грн., забезпечення наступних витрат i платежiв 7 348 тис. грн., довгостроковi зобов'язання 9 868 тис. грн., поточнi зобов'язання 1 352 529 тис. грн.. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi на початок року 0,028, на кiнець року 0,041; промiжний коефiцiєнт лiквiдностi на п.р. 0,73, на к.р. 0,73; загальний коефiцiєнт лiквiдностi на п.р. 0,87, на к.р. 0,88. Це свiдчить, що акцiонерне товариство швидко розрахуватися зi своїми партнерами не має можливостi. Наявнiсть значної кредиторської заборгованостi зумовлює високий ступiнь фiнансової нестiйкостi пiдприємства i постiйнi загрози iнiцiювання процесу банкрутства з боку кредиторiв. Одним з основних напрямкiв покращення фiнансового економiчного стану пiдприємства є пiдвищення рентабельностi виробництва за рахунок собiвартостi металопродукцiї. Зниження витрат буде можливим пiсля модернiзацiї дiючого обладнання та впровадження нових технологiй у виробництва. Резервний капiтал на ВАТ"ЄМЗ" у 2006 роцi не створювався.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
У 2006 роцi ВАТ "ЄМЗ" були укладенi експортнi контракти на поставку сировини ( вогнетривна продукцiя, залiзорудна сировина, плавiковий шпат) з фiрмами Великобрiтанiї ("Dalmond Refractory Materials Ltd", "Moorfiled Commodities Company", "Onikson Alliance LLP"), Польщi (Vesuvius Skawina Refractories) та Росiї (ТОВ "Мрия - Трейд"). На реалiзацiю виробляємої металопродукцiї укладено контракт з фiрмою Швейцарiї "Leman Commodities S.A." (Швейцарiя). Реалiзацiя виготовленої продукцiї здiйснюється згiдно укладених договорiв та контрактiв. Майже весь чавун, що виробляється на потужностях ВАТ <ЄМЗ> передається на СП ТОВ <Метален> для виробництва сталевих заготовок. Основним клiєнтом по збуту металопродукцiї є ТОВ "Леман - Україна" та ТОВ "Метiнвест Холдинг". У 2007 роцi ВАТ <ЄМЗ> заплановано виробництво та реалiзацiя: чавуну 2660 т, катанки ст. 02 - 106986 т; катанки ст. 13 пр - 40940 т; катанки 6,5 мм - 63992 т; дрiбносортового прокату ст. 02 - 41743 т; дрiбносортового прокату ст. 13 пр - 1878 т; рейки залiзничi - 131 т; балки-швеллери - 55858 т; кутки - 4474 т; смугобульби - 3194 т; балка 10 - 4366 т; кутки 40х40 мм - 27479 т; кутки 50х50 мм - 4191 т; круг 32 - 200 т; арматури № 10 - 36858 т; арматури № 12 - 52476 т; арматури № 14 - 30474 т. Очiкуваний дохiд вiд реалiзацiї складає 4150000 тис. грн.

Прогнози та плани щонайменше на рік про діяльність емітента
В рамках 10-рiчної програми реконструкцiї заводу завершується реалiзацiя iнвестицiйного проекту "Будiвництво доменої печi №5" за проектом "УкрГIПроМез" м. Днiпропетровськ. Пiч споруджується корисним обсягом 1513 куб. м та рiчною продуктивнiстю 1050 тис. т , з сучасним ливарним двором, двома льотками для випуску чавуна, новим блоком повiтрянагрiвачей системи ЗАТ "Калугiн" м. Єкатеринбург (Росiя), що дозволить пiдняти температуту гарячого дуття до 1200...1250 градусiв Цельсiя, з централiзованою станцiєю повiтря горiння й установкою утилiзацiї тепла вiдходящих димових газiв. Пуск доменної печi в роботу планується у 2 кварталi 2007 року. З метою оновлення основних фондiв, зниження собiвартостi продукцiї в 2007 роцi планується почати реконструкцiю доменної печi №3 корисним обсягом 1513 куб. м, рiчною продуктивнiстю 1050 тис. тонн чавуну, з сучасним ливарним двором, двома льотками для випуску чавуну, новим блоком повiтрянагрiвачей. З метою зменшення споживання природного газу на технологiчнi потреби планується розпочати будiвництво комплексу по вдуванню пило-вугiльного палива в доменнi печi замiсть природного газу. Для удосконалювання облiку обсягiв сировини, що надходить вiд постачальникiв, продукцiї, що предається споживачам, та перемiщення напiвфабрикатiв на терiторiї пiдприємства триває програма реконструкцiї вагового господарства, разрахована на 2006-2012 роки. Щорiчно на пiдприємствi впроваджується ряд прогресивних технологiй . Так у 2006 роцi було впроваджено 16 заходiв по модернiзацiї та автоматизацiї дiючого обладнання (технологiя доменної плавки з використанням повiтрянних фурм з керамiчною вставкою, впровадження шахтних пiдiгрiвачiв вапняку на обжигових печах ВОЦ, технологiя прокатки сортаменту стана 250 з непреривнолитої зоготiвки, технологiя статичної балансировки роторiв електричних двигунiв потужнiстю бiльш 2,5 тис. кВт i т.д.), виконано 18 органiзацiйно-технологiчних заходiв (впровадження приладiв для iзоляцiї подшибникiв, нового способу замiни опорних валов барабанiв-охолоджувачiв агломашин, мiкропроцесорного захисту, автоматики, контролю та управлiння приєднання 6 кВ в кисневому цеху, змiна способу очистки труб Вентурi при виконаннi капiтальних ремонтiв в доменному цеху, впровадження нових систем захисту та регулювання енергетичних агрегатiв та iншi).

Інша інформація, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента
ВАТ "Єнакiєвський металургiйний завод" є одним з найбiльших пiдприємств вiтчизняної металургiйної галузi. Завод стабiльно посiдає сьоме мiсце серед українських металургiйних пiдприємств за обсягами виробництва продукцiї всiх рiвнiв передiлу та забеспечує понад 7% вiтчизняного випуску чавуну, сталi та прокату. Група компанiй "ЄМЗ" є одним з небагатьох вiтчизняних металургiйних заводiв, що не використовує мартенiвського способу виробництва сталi. Зазначена перевага в умовах постiйного зростання цiн на природний газ є ключовою, оскiльки збiльшення вартостi цього енергоресурсу суттєво видбивається на сбiвартостi продукцiї та зменшує конкурентноздатнiсть енергозатратних компанiй. Тут варто зазначити, що Єнакiєвський металургiйний завод є найменш енергозатратним серед великих металургiйних пiдприємств України. З метою технiчного переозброєння заводу i суттєвого пiдвищення ефективностi виробництва, на пiдприємствi рiшуче впроваджується розширена 10-рiчна програма реконструкцiї заводу, яка передбачає перетворення колишнього заводу на сучасне навiть за захiдними мiркам пiдприємство, конкурентноспроможнє як на українському, так i зовнiшньому ринку. В звiтному роцi введено в експлуатацiю повiтрярозподiльнча установка конструкцiї фiрми "Linde-KCA-Drezden GMBH". Продуктивнiсть установки 36нм куб./годину газоподiбного кисню (близько 55% загального кiлькостi кисню компримiрюється), 10нм куб./годину газоподiбного азоту високої чистоти, компримiрованного аргону, криптоноксенонової сумiши, неоногелiвої сумiшi. При проектуваннi установки були застосованi найсучаснiши програмнi методи проектування та застосованi високоякiснi i надiйнi компоненти установки, забеспечуючи експлуатацiйну надiйнiсть та безпеку обладнання. Установка обладнана засобами автоматизацiї та технологiчного контролю. Робота установки гарантовано забеспечить завод технiчним й технологiчним киснем, з урахуванням пiдвищення обсягiв виробництва. Примiтка №1. АТЗТ "Данко" (ЄДРПОУ 23126703) призначено членом Наглядової Ради згiдно Рiшення №8 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.08.2006. На момент призначення володiло 7,1663% акцiями ВАТ "ЄМЗ". На дату звiту 01.01.2007 - акцiями не володiє. До порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв буде внесено питання про змiни у складi органiв управлiння Товариством. Примiтка №2. За рiчними даними ПФТС акцiї ВАТ "ЄМЗ" торгуються у Котировочному листi 2 рiвня, загальний обсяг угод по акцiям ВАТ "ЄМЗ" за 2006 рiк склав 16584207,43 грн., цiна купiвлi склала 26 грн. за одну акцiю, цiна продажу - 27,5 грн. за одну акцiю. Цiна останньої угоди укладеной у 2006 роцi на ПФТС склала 27,5 грн. за одну акцiю. Додатково до iнформацiї про основнi види дiяльностi ВАТ "Єнакiєвський металургiйний завод" за КВЕД: 27.10.0 Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв; 37.10.0. Оброблення металевих вiдходiв та брухту; 51.52.2 Оптова торгiвля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напiвфабрикатами з них; 51.90.0 Iншi види оптової торгiвлi; 45.21.1 Будiвництво будiвель; 74.20.1 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу.

Найменування рейтингового агенства, яке визначило рейтингову оцінку емітента протягом календарного року, що передує поданню звіту
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кредит-Рейтинг"

Інформація щодо рейтингової оцінки емітента визначеної протягом календарного року, що передує поданню звіту
Визначено кредитний рейтинг позичальника (рейтинг контрагента) за українською нацiональною шкалою кредитних рейтингiв. Кредитний рейтинг: uaBBB. Прогноз рейтингу: стабiльний. Борговi зобов'язання з рейтингом категорiї uaBBB вiдображає достатню спроможнiсть позичальника вчасно i повнiстю виконати в умовах українського фiнансового ринку дане боргове зобов'язання. Дане боргове зобов'язання має пiдвищену чутливiсть до впливу несприятливих змiн у комерцiйних, фiнансових i економiчних умовах, порiвняно з борговими зобов'язаннями з бiльш високими рейтингами.

Дата поновлення рейтингової оцінки емітента
2006-12-26

Інформація щодо рейтингової оцінки емітента поновленої протягом календарного року, що передує поданню звіту
Кредитний рейтинг: uaBBB. Прогноз рейтингу: позитивний. Борговi зобов'язання з рейтингом категорiї uaBBB вiдображає достатню спроможнiсть позичальника вчасно i повнiстю виконати в умовах українського фiнансового ринку дане боргове зобов'язання, такий позичальник має пiдвищену чутливiсть до впливу несприятливих змiн у комерцiйних, фiнансових i економiчних умовах, нiж позичальники з вищими рейтингами. Позитивний прогноз вказує на можливiсть пiдвищення рейтингу протягом року при збереженнi позитивних тенденцiй i нiвелюваннi поточних ризикiв.

 

Rambler's Top100

   
     
ERROR:
Page:


File:
/home/xo4uxa/domains/investor.ua/common/class/class.module.php

Line:
2168

Additional:


Query:
SELECT SUM FROM `smf_checksum` WHERE ID_TOPIC='2'


Error:
Table 'xo4uxa_investor.smf_checksum' doesn't exist