Investor.UA - инвестируй со скоростью мысли!
 
 
 

Компании

 
Введите название или символ компании:
Выбор компании по символу:
 
Сортировать:
Период:
 

Донецкий металлургический завод ОАО (DOMZ)

Обсуждение компании "Донецкий металлургический завод ОАО"

График   О компании   Новости   Акционеры   Дивиденды    
 

О компании

Стисла історія підприємства, важливі події його розвитку
ВАТ "ДМЗ"- одне з найстарiших металургiйних пiдприємств України. Завод заснований 24.01.1872 року, створеним в Англiї в 1869 роцi акцiонерним "Новоросийским обществом каменоугольного, железоделательного и рельсового производств." Директором-розпорядником заводу з початку його будiвництва до 1889 року був англiйський спецiалiст Джон Юз. Одним iз перших у країнi завод засвоїв виплавку чавуну на мiнеральному паливi в доменних печах, прокат залiзних, а потiм сталевих рейок, дуже необхiдних для розвитку залiзниць у Донецькому i Днiпропетровському регiонах. До початку XX сторiччя у складi заводу працювали 7 доменних, 10 мартенiвських печей, 14 прокатних клiтей. Були побудованi i введенi в експлуатацiю листопрокатний цех, сортопрокатнi стани 250, 350, 400, мартенiвський цех. У повоєннi роки на пiдприємствi модернiзуються старi i будуються новi цехи, впроваджуються передовi технологiї: 1950р.- засвоєна система паровипарювального охолодження елементiв мартенiвських печей, у 1953р.- введений в дiю листопрокатний стан 2300, у 1960- перша у свiтi промислова установка безупинного розливу сталi. У 1974 роцi введен в експлуатацiю заготовочний стан 950/900; у 1976- киснева станцiя; у 1978- електросталеплавильна пiч № 1, 1979 - електросталеплавильна пiч № 2; 1985 - комплекс устаткування для виробництва синтетичних сумiшiв для шлакоутворювання, цех ремонту прокатного обладнання, реконструйований з установкою нових верстатiв механiчний цех, 1994 - цех тонкостiнних труб, металовиробiв i метизiв. У 1996 роцi державне пiдприємство "ДМЗ" в процесi приватизацiї перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство "ДМЗ". Переможцем некомерцiйного конкурсу з продажу пакету акцiй ВАТ "ДМЗ" (40% пiд iнвестицiйнi зобов'язання) стала компанiя "METALSRUSSIA". Основною умовою конкурсу було зобов'язання вкладення протягом 2-х рокiв у модернiзацiю електросталеплавiльного виробництва не менш нiж 50 млн. долл. США. У 1997 почата реконструкцiя пiдприємства. У червнi 1999 року на заводi введенi в дiю в мартенiвському цеху - машина безперервного лиття заготiвки; у електросталеплавiльному цеху -"пiч-ковш" iз щорiчною продуктивнiстю 990 тисяч тонн лиття. У 2000-2002 р.р. ВАТ "ДМЗ" виступає iнвестором капiтально-вiдбудiвного ремонту доменної печi № 2. Паралельно iз самою пiччю ремонтуються всi основнi агрегати й дiлянки, що входять у комплекс ДП №2. Впроваджуються ряд нововведень, якi дозволяють мати одну з найсучаснiших i екологiчно чистих доменних печей у Європi. Загальний обсяг iнвестицiй, вкладених iнвестором у модернiзацiю ДП №2, становить понад 20 млн. дол. США. Пуск ДП №2 вiдбувся у квiтнi 2002 року, а в листопадi доменна пiч була повнiстю переведена на режим роботи з пиловугiльним паливом. Одночасно з реконструкцiєю доменної печi ведеться реконструкцiя прокатного цеху, що здiйснюється без зупинки виробництва з постiйним нарощуванням продуктивностi агрегатiв. У 2002 роцi на найбiльшiй у Росiї мiжнароднiй виставцi < Метал-Экспо-2002> експозицiя й продукцiя ВАТ <ДМЗ> нагородженi дипломом. У 2003 роцi, в рамках реалiзацiї Комплексної програми технiчного переозброєння й стратегiчного розвитку пiдприємства здiйснюється реконструкцiя мартенiвського виробництва, почата реконструкцiя ТЕЦ-ПВС. Загальний обсяг iнвестицiй у 2003 роцi перевищiв 22,5 млн. $ США. Програма реконструкцiї була пiдтримана нашiми основними акцiонерами, вони ж посприяли в її фiнансовому забезпеченнi. У цьому ж роцi реконструйована перша у свiтi промислова УБРС, що на цей час знаходилася в безперервнiй експлуатацiї бiльш 40 рокiв. У ходi реконструкцiї збiльшена продуктивнiсть установки, пiдвищений термiн служби й надiйностi її механiзмiв, полiпшена якiсть слябiв, налагоджене сучасне керування технологiчними процесами. У 2004 роцi в прокатному цеху здiйснено капiтальний ремонт стану "2300" (цiлком вiдремонтовано нагрiвальну пiч №1, лобовi ножицi i першу ролiкоправильну машину, здiйснено частковий ремонт клiтей "трiо" та "кварто"), це дозволило виробляти до 40 тисяч тон прокату на мiсяць i освоїти технологiю виробництва гарячекатаного листового прокату з легованих i конструкцiйних марок сталi з використанням установки прискореного охолодження. Продукцiя заводу широко застосовується в багатьох галузях промисловостi в країнi та користується попитом за кордоном.

Інформація про організаційну структуру емітента
З метою розширення iнвестування для створення нових високотехнологiчних виробництв, пiдвищення рiвня керованостi та ефективностi виробництва, вiдповiдно до єдиної стратегiї у рамках реалiзацiї програми реструктуризацiї пiдприємства на базi ВАТ "Донецький металургiйний завод" створенi окремi юридичнi особи: ЗАТ "ММЗ "Iстiл-Україна", ЗАТ "Донецьксталь"-металургiйний завод", ЗАТ "ЦНДIВтормет", ТОВ "Калтоп". ЗАТ "ММЗ "Iстiл-Україна" створено у 1999 роцi на вимогу ведення вiдокремленого господарства по iнвестицiйному проекту, вiдносно договору "Фонд держмайна - iнвестор", а також правил, визначених Законом України "Про режим iноземного iнвестування" вiд 19.03.96 р. та нормативними документами Ради з питань спецiальних економiчних зон та спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi в Донецькiй областi, що керувала територiєю прiоритетного розвитку. Пiдприємство спецiалiзується на виробництвi i реалiзацiї сталi i продуктiв її переробки. Мiсцезнаходження - м. Донецьк. ЗАТ "Донецьксталь"-металургiйний завод" створено вiдповiдно до єдиної стратегiї ВАТ "ДМЗ" з метою розширення iнвестування, пiдвищення спецiалiзацiї, удосконалення структури i системи керування виробництвом. Пiдприємство спецiалiзується на виробництвi i реалiзацiї сталi i продуктiв її переробки. Мiсцезнаходження - м. Донецьк. Також з участю ВАТ "ДМЗ" створенi такi господарськi пiдприємства: ЗАТ "ЦНДIВтормет" - займається проведенням науково-дослiдних, маркетингових, дослiдно- конструкторських робiт, розробкою, реалiзацiєю i впровадженням у виробництво нових технологiй. Доля ВАТ "ДМЗ" у статутному капiталi ЗАТ "ЦНДIВтормет" складає 55%. Мiсцезнаходження - м. Донецьк. ТОВ "Калтоп" - займається виробництвом i реалiзацiєю екзотермiчних i шлакоутворюючих сумiшей, для виробництва сталей i продуктiв її переробки; виготовленням, переробкою i реалiзацiєю хiмiчних речовин i т.д. Доля ВАТ "ДМЗ" складає 60% статутного капiталу ТОВ "Калтоп". Мiсцезнаходження товариства - м. Донецьк. На теперiшнiй час ВАТ "Донецький металургiйний завод" спецiалiзується на виробництвi сортового та листового прокату з близько 100 марок сталi. У своєму складi завод мстить прокатний цех, який складається з двох дiлянок: листопрокатної та сортопрокатної. Листопрокатна дiлянка має стан 2300 з двома клiтями: чорнової клiтi Трiо i чистової - Кварто. Основнi види продукцiї: лист гарячекатаний, виготовлений iз рядових i якiсних вуглецевих, низьколегованих i легованих конструкцiйних марок сталi . Сортопрокатна дiлянка включає три прокатних стани - 250, 350, 400. Усi стани ливарного типу. Сортамент станiв включає: круглi, квадратнi, шестиграннi, смуговi профiлi, арматурнi та ресорнi, прокат для лемеха i ножiв землерийних та сiльськогосподарських машин. У 2006 роцi в прокатному цеху було освоєне виробництво 9 нових найменувань металопродукцiї, що користується повишеним попитом у споживачiв - сортових профiлiв для будiвництва та машинобудування. Крiм основного виробництва, що випускає продукцiю, на заводi є цехи ремонтного господарства, енергетичного забезпечення, пiдготовки виробництва, вальцетокарна майстерня, залiзничнi i транспортнi цехи, а також служби громадського харчування, господарсько-побутових питань, охорони. Всi пiдроздiли ВАТ "ДМЗ" знаходяться у м. Донецьку. У склад пiдприємства входять об'єкти невиробничого призначення, такi як: житловий фонд, пансiонат "Металург" (знаходиться у с.Седово, Новоазовського району, Донецької областi) , спорткомплекс "Металург" , парковий комплекс, технiчна бiблiотека. В 2006 роцi ВАТ "ДМЗ" володiло частками у статутному капiталi таких господарських товариств, як ВАТ "Вiнтер" та МВО "ДОН". ВАТ "Вiнтер" спецiалiзується на випуску морозива. Доля ВАТ "ДМЗ" у статутному капiталi ВАТ "Вiнтер" складає 2,02 %. Мiсцезнаходження - м. Донецьк. МВО "ДОН" займається посередницькою дiяльнiстю у торгiвлi. Мiсцезнаходження - Донецька обл., м. Жданiвка. Доля ВАТ "ДМЗ" у статутному капiталi МВО "ДОН" складає 75 %. ВАТ "ДМЗ" має представництва в м. Києвi, Бiлорусiї, Узбекiстанi. Фiлiй немає.

Витяг з аудиторського висновку
Аудиторський висновок надано аудиторською фiрмою "Паритет - аудит", якiй мiстить наступне: "Нами проведена аудиторська перевiрка балансу вiдкритого акцiонерного товариства "Донецький металопрокатний завод" станом на 31.12.2006 року, також перевiрка звiту про фiнансовi результати, звiту про рух грошових коштiв, звiту про власний капiтал та примiток до фiнансової звiтностi за рiк, що минув на зазначену дату. Вiдповiдальнiсть за цi фiнансовi звiти несе управлiнський персонал товариства. Аудитори несуть вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi аудиторської перевiрки. Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана для пiдготовки фiнансової звiтностi, визначається нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi, затвердженим Мiнiстерством фiнансiв України. Аудиторська перевiрка проведена згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту. Цi стандарти зобов'язують планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйсненних управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує об?рунтовану пiдставу для висловлення моєї думки. Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних необоротних активiв та запасiв, оскiльки ця дата передувала складанню договiрних вiдносин щодо перевiрки та пiдтвердження звiтностi Товариства за 2006 рiк. На нашу думку, за винятком впливу на фiнансовi звiти питань, про якi йдеться в попереднiх параграфах, фiнансовi звiти подають достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан акцiонерного товариства станом на 31.12.2006 року, а також результат його дiяльностi та рух грошових коштiв за минулий рiк, згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту i вiдповiдають Нацiональним стандартам (положенням) бухгалтерського облiку в Українi, Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" iз змiнами i доповненнями вiд 16.07.1999р. №996-XIV та вiдповiдних Наказiв Мiнiстерства Фiнансiв України."

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, надання послуг
ВАТ "Донецький металургiйний завод" спецiалiзується на виробництвi сортового та листового прокату з вуглецевих, конструкцiйних, легованих якiсних i високоякiсних марок сталi (з близько 100 рiзновидiв марок сталi виробляється бiльш двохсот вiсiмдесятьох профiлерозмiрiв прокату, товстий лист). Основним видом споживчої сировини для виготовлення готового прокату є листова та сортова заготiвка, 100% якої пiдприємство отримує вiд ЗАТ "Донецьксталь-металургiйний завод". Всi прокатнi стани ливарного типу, що потребують значних витрат природного газу та електроенергiї. На тлi зниження загальносвiтового попиту на металопродукцiю, внутрiшня полiтика у вiдношеннi до гiрничо-металургiйного комплексу погiршала ситуацiю в галузi i привела до росту витрат на придбання паливно-енергетичних ресурсiв. Протягом 2005-2006 рокiв росли цiни на природний газ, вугiлля, електроенергiю. Так, цiна на природний газ зросла майже у двiчi. Введення з 1 вересня 2005 року єдиного тарифу для промислових пiдприємств привело до 45% росту цiни на електроенергiю. Для нейтралiзацiї несприятливого впливу факторiв зовнiшнього середовища на результати роботи пiдприємства, керiвництвом заводу були вжитi заходи по розробцi й реалiзацiї комплексних програм, спрямованих на оптимiзацiю й мiнiмiзацiю витрат пiдприємства, оптимiзацiю виробничих i управлiнських процесiв, зниженню енергоємностi виробництва й економiю енергоресурсiв. Зважаючи на те, що економiя енергоресурсiв є стратегiчним напрямком зниження собiвартостi металопродукцiї й забезпечення стабiльної роботи пiдприємства, фахiвцями заводу проведений енергоаудит, за результатами якого розроблена "Комплексна програма енергозбереження", яка спрямована на оптимiзацiю тепло- i енергопостачання заводу, змiну структури й зменшення витрат енергоносiїв. Завдяки проведенiй роботi пiдприємству вдалось зменшити негативний вплив на виробництво зовнiшнього середовища й виконати основнi запланованi задачи. Оцiнюючи виробничi показники дiяльностi ВАТ "ДМЗ" за 2004-2006 р.р., необхiдно вiдзначити, що, не зважаючи на негативнi тенденцiї, пiдприємство працює стабiльно, та поступово нарощує обсяги виробництва: Показники 2004р. 2005р. 2006р. Об'єм виробництва прокату, тис.тн 670,6 697,65 726,12 у тому числi: сортовий прокат 216,4 204,29 247,6 листовий прокат 454,2 493,36 478,52 В цiлому на ВАТ "ДМЗ" у 2006 роцi завдання на виробництво прокату виконано на 101%, додатково зроблено 7,2 тис.тн прокату. У порiвняннi з 2005 роком виробництво зросло на 4,08 % (+28,47 тис.тн). На Українi розташовано декiлько виробникiв металопрокату, якi є конкурентами ВАТ "ДМЗ". Серед конкурентiв такi заводи-гiганти як ВАТ "Криворiжсталь", ВАТ "Запорiжсталь", ВАТ "Марiупольський металургiйний комбiнат iм. Iллiча", ВАТ МК "Азовсталь", ВАТ "Алчевський МК". За рахунок великого обсягу виробництва собiвартiсть металопрокату даних комбiнатiв набагато нижча, нiж собiвартiсть прокату ВАТ "ДМЗ", а тому i цiни, з якими цi заводи виходять на ринок набагато нижче цiн на металопрокат ВАТ "ДМЗ". Конкуренцiя з даними комбiнатами можлива тiльки в продажах монопольного сортаменту, а також на маленьких обсягах. Таким чином, ВАТ "ДМЗ" працює в досить агресивному конкурентному середовищi, що збiльшується як сезонним падiнням попиту на металопрокат, так i загальним надвиробництвом на свiтовому ринку металу. Прокатне виробництво ВАТ "ДМЗ" має ряд переваг у порiвняннi з конкуруючими заводами, до яких вiдносяться: -маневренiсть станiв, що забезпечує можливiсть виробництва прокату малотоннажними партiями широкого розмiрно-марочного i профiльного сортаменту при менших, у порiвняннi з високопродуктивними станами, витратах виробництва; -наявнiсть лiнiйних станiв i принципова можливiсть освоєння на них нових фасонних профiлiв, що користуються попитом, якi не виробляють на безупинних сортових станах; -безперебiйна забезпеченiсть сортовою та листовою заготiвкою у широкому марочному сортаментi в заданих обсягах i в необхiднi термiни. Всi конкуруючи пiдприємства постачають свою продукцiю як на внутрiшнiй, так i на зовнiшнiй ринки, тобто присутнi на всiх ринках, де представлений ВАТ "ДМЗ". При роботi з постiйними споживачами продукцiї, якi замовляють продукцiю щомiсяця й у певному обсязi, для стабiлiзацiї збуту застосовується метод "лояльностi" до постiйних споживачiв. Це обумовлено тим, що в умовах значного рiвня конкуренцiї та невисокої ємностi внутрiшнього ринку, залучити споживачiв можливо тiлькi якiстю, цiною й особливими (ексклюзивними) умовами роботи. Встановлене на заводi металургiйне обладнання дозволяє перейти на клiєнто-орiєнтовану систему виробництва, яка забезпечує виготовлення i постачання продукцiї вiдповiдно до параметрiв якостi, необхiдних споживачевi. Положення заводу на внутрiшньому i зовнiшньому ринках забезпечується наявнiстю ряду переваг, що дозволяють заводовi зберегти в подальшому свої позицiї в металургiйнiй галузi й освоювати новi ринки збуту, таких як: - висока якiсть металу, широкий спектр марочного складу, - мобiльнiсть розмiщення замовлень, - можливiсть постачання збiрних вагонiв, - висока органiзацiя роботи зi споживачем, - наявнiсть монопольного сортаменту, - наявнiсть представництв у рiзних регiонах. Iз загального обсягу реалiзованої заводом у 2006 роцi металопродукцiї 96,8 % вiдвантажено на експорт, 3,2 % - на внутрiшнiй ринок. Експорт листового прокату в 2006 роцi склав 49,95 тис.т, що складає 98% вiд всього вiдвантаженого споживачам листового прокату. Найбiльшими споживачами листового прокату у 2006 роцi виступали Бiлорусь, Грецiя, Польща, Естонiя. На внутрiшнiй ринок було вiдвантажено 1,03 тис.тн або 2% листового прокату. Географiя постачань сортового прокату у 2006 роцi iстотно не змiнилася. У загальному обсязi реалiзацiї сортового прокату вiдвантаження на внутрiшнiй ринок склали 1,79 тис.тн або 4,68%, на експорт - 36,46 тис.тн або 95,32%. Найбiльшими споживачами залишилися Бiлорусь, Польща, Узбекистан. Багато позитивних результатiв роботи заводу досягнуто завдяки функцiонуванню на пiдприємствi системи менеджменту якостi, сертифiкованої мiжнародним наглядовим товариством "ТЮФ НОРД" на вiдповiднiсть вимогам стандарту ISO 9001:2000. Сертифiкат вiдповiдностi був отриманий в сiчнi 2003 року. Цього року був проведений ресертифiкацiйний аудит системи менеджменту якостi вiдповiдно до вимог ISO 9001:2000. По його пiдсумках системi менеджменту якостi пiдприємства дана позитивна оцiнка й видано сертифiкат вiдповiдностi, що свiдчить про те, що завод впровадив i застосовує систему менеджменту якостi при проектуваннi, виробництвi й реалiзацiї сортового, фасонного, листового прокату; товарної гарячекатаної заготiвки з вуглицевих, конструкцiйних i легованих марок сталi. Сертифiкат дiйсний до 31.01.2009 р. В 2005 роцi на ВАТ "ДМЗ" проведене пiдтвердження сертифiкату Росiйського Морського Регiстра Судноплавства для листового прокату, полособульбових профiлiв, сортового прокату для якiрних ланцюгiв. ВАТ "ДМЗ" другий раз сертифiкований як виробник полособульбового профiлю й суднового конструкцiйного листового прокату зi сталi нормальної мiцностi за Правилами Нiмецького Ллойда. Уперше сертифiкат Нiмецького Ллойда завод одержав в 2002 роцi i його повторне продовження до 2008 року є пiдтвердженням стабiльно високої якостi нашої металопродукцiї. Результатом функцiонування системи якостi явилося зростання якiсних показникiв работи пiдроздiлiв заводу: брак стану 2300 брак сортових станiв 2003р. , % 0,19 0,03 2004р. , % 0,09 0,03 2005р. , % 0,06 0,02 2006р. , % 0,05 0,03 Сертифiкацiя продукцiї за мiжнародними стандартами якостi поряд iз твердим внутрiшнiм контролем якостi дала можливiсть продавати продукцiю на експорт у будь-яку країну свiту i значно розширити ринки збуту.

Інформація щодо істотних проблем, які впливають на діяльність емітента
ВАТ "ДМЗ" постiйно працює в умовах агресивного конкурентного середовища, що характеризується високою насиченiстю ринку металу. Надвиробництво сталi й економiчна стагнацiя в основних метало споживаючих регiонах привели до рiзкого погiршення умов реалiзацiї металопродукцiї, скороченню обсягiв реалiзацiї листового й сортового прокату. Ситуацiю збiльшила закритiсть американського i європейського ринкiв за рахунок антидемпiнгових мит i квотування поставок металу. Крiм того, безпрецедентне зростання виробництва в чорнiй металургiї Китаю й перетворення країни в експортера сталi привело до витиснення українського прокату з ринку країн Пiвденно-Схiдної Азiї. В 2006 роцi зростання виробництва сталi стосовно 2005 року склало +8,8% (1,24 млрд.тн). Частка Китаю у свiтовому виробництвi виросла з 13,5% в 1996 р. до 33,8% в 2006 р. 10 рокiв тому Азiатський регiон становив 38,4% вiд свiтового виробництва сталi, в 2006 р. цей показник зрiс до 53,7%. Аналогiчна ситуацiя й у свiтовому виробництвi чавуну, де зростання виробництва також забезпечується в основному за рахунок КНР. Пiдсилюються позицiї другого великого гравця на металургiйному ринку, пiсля Китаю - Iндiї, що також як i Китай набирає оберти, хоча й не в таких темпах. Iндiя до 2012 року планує виплавляти близько 80 млн.тн сталi. Частково компенсувати втрату азiатських ринкiв ми змогли за рахунок країн СНД, зокрема Росiї й Бiлорусi, i внутрiшнього ринку, завдяки полiпшенню якостi роботи iз уже iснуючими споживачами й розширенню клiєнтської бази. Iншим, немаловажним фактором, що впливає на дiяльнiсть пiдприємства, є цiнова полiтика на свiтовому ринку металу. Найбiльшими металургiйними компанiями пiдписанi контракти на поставку залiзорудної сировини в 2007 роцi за цiнами, що перевищують рiвень 2006 року на 9,5% (досягши майже верхньої межi цiн, якi торiк прогнозувалися на 2007 рiк). Таким чином, рiст цiн на залiзорудну сировину спричинить зрiст собiвартостi, що позначиться на рiвнi цiн на металопродукцiю у бiк пiдвищення й, як слiдство, приведе до зниження конкурентно спроможностi продукцiї. На внутрiшньому ринку на господарювання впливають внутрiшня iнфляцiя, паливна криза, постiйне зростання тарифiв на залiзничнi перевезення та електроенергiю, зростання цiн на природний газ, залiзорудну сировину, якi значно знижають ефективнiсть функцiонування пiдприємства. Вплив негативних факторiв веде до зростання витрат, що неминуче спричиняє зниження рентабельностi та зменшення прибутку пiдприємства. З огляду на останнi тенденцiї до глобальної консолiдацiї у свiтовiй металургiйнiй галузi й жорсткiсть конкуренцiї на свiтовому ринку металопрокату, в поточних виробничих планах пiдприємства провiдне мiсце займають заходи, спрямованi на полiпшення якостi металопрокату бiльш високих передiлiв, збiльшення потужностей по виробництву продукцiї з високою якiстю, зниження енергоємностi основного виробництва, забезпечення екологiчної безпеки й стабiльностi роботи.

Інформація про факти виплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства
В минулому роцi були нарахованi пенi за невчаснi перерахування вiдрахувань у бюджет (за недотримання термiнiв перерахування до бюджету податкiв) у розмiрi 194 тис. грн., штрафи, пенi по господарських договорах склали 732 тис. грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
Полiтику фiнансування можна визначити як дiяльнiсть в галузi залучення засобiв для виконання фiнансових зобов'язань i здiйснення витрат на забезпечення розширеного виробництва. Джерела можуть бути власними i позиковими. На 31.12.06 р. власнi кошти складали 72% валюти балансу, тодi як на 31.12.05 р. 67%. Зрiст за 2006 р. склав 5%. Це пов'язано зi збiльшенням нерозподiленого прибутку, а також резервного капiталу, що позитивно вплинуло на фiнансову стiйкiсть пiдприємства. Позиковi кошти на 31.12.05 р. склали 31% валюти балансу, а на 31.12.06 р. складали 26%. Зниження за 2006 р. на 5%. Це пов'язано в першу чергу зi значним скороченням статтi кредиторської заборгованостi за товари та послуги i зниженням величини короткострокових кредитiв банкiв, що пiдвищило незалежнiсть пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. Одним з важливих моментiв полiтики фiнансування дiяльностi пiдприємств є наявнiсть власних оборотних коштiв. На 31.12.06 р. власнi оборотнi кошти заводу склали 262788,00 тис.грн., тодi як на 01.12.05 р. їх розмiр становив 261616,00 тис.грн. Загальний розмiр коштiв збiльшився в 2006 р. на 1172,00 тис.грн. Позитивна динамiка свiдчить про нарощування власних оборотних коштiв, змiцнення фiнансової стабiльностi пiдприємства. На даний час ВАТ "ДМЗ" вживає заходи для оздоровлення фiнансового стану пiдприємства: -заходи, якi дозволять в повнiй мiрi використовувати потужностi устаткування й окремих виробництв; -заходи для прискорення оборотностi поточних активiв за рахунок скорочення документообiгу, скорочення перiоду iнкасацiї дебiторської заборгованостi; -заходи по реалiзацiї зайвих матерiальних запасiв i нелiквiдiв; -заходи по зниженню собiвартостi продукцiї за рахунок використання технологiй по збереженню ресурсiв, зменшення матерiалоємностi, пiдвищення автоматизацiї працi i зниженнi втрат вiд браку.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
За 2006 рiк ВАТ "ДМЗ" було укладено 839 договорiв на загальну суму 152 020 000 грн. Усi договори виконанi. "Портфель" замовлень на 2007 рiк в повному обсязi на дату звiту не сформовано. Очiкується отримання доходу не нижче 2006-го року.

Прогнози та плани щонайменше на рік про діяльність емітента
В умовах жорсткої конкуренцiї на ринку металу з метою забезпечення ефективного функцiонування пiдприємства, збереження стiйких позицiй на традицiйних ринках збуту, пiдвищення якостi i конкурентноздатностi металопродукцiї на пiдприємствi планомiрно виконується iнвестицiйна програма з модернiзацiї виробництва, освоєння нових технологiй i видiв продукцiї, вiдновлення основних виробничих засобiв. З цiєю метою, розроблена на заводi Комплексна програма стратегiчного розвитку металургiйного комплексу враховує iснуючi особливостi, такi як, вiдсутнiсть достатнiх додаткових площ для будiвництва нових цехiв i агрегатiв; можливостi забезпечення власними енергоносiями, максимально-можливий вантажообiг, близькiсть житлового сектора (санiтарно-захисна зона) та iн. Безпосередньо для ВАТ "ДМЗ" наказом №1 вiд 03.01.2007 р. затверджено тактичний план заходiв що до пiдвищення ефективностi виробництва на 2007 рiк. Цей план включає: 1.Впровадження 2-ої машини порiзки слябiв . 2.Модернiзацiя 1-ої машини порiзки слябiв . 3.Впровадження АСУ ТП методичної нагрiвальної печi стана 400 сортопрокатного виробництва. 4.Впровадження АСУ ТП методичної нагрiвальної печi №3 листопрокатного виробництва. 5.Впровадження нових горiлочних пристроїв на 1-iй печi стана <2300>. Крiм того, прiоритетними напрямками для заводу в наступнi роки залишаються: 1. Освоєння виробництва нових марок прокату з високоякiсних легованих спецiальних марок сталi вiдповiдно до вимог ринку. 2. Продовження робiт з пiдвищення якостi готової продукцiї й удосконалення системи менеджменту якостi. Основними напрямками цiєї роботи, як i в попередньому роцi, залишаються посилення контролю за дотриманням технологiї виробництва, полiпшення обробки та маркування готового прокату, його пакування. 3. Формування маркетингової полiтики, спрямованої на збiльшення обсягiв продажу металопродукцiї за рахунок зниження впливу фактору сезонностi на обсяги реалiзацiї прокату, збiльшення обсягiв реалiзацiї металопродукцiї на внутрiшнiй ринок, розробка гнучкої цiнової полiтики, розширення географiї збуту продукцiї. Формування мобiльної системи збуту, орiєнтованої на малотонажнi партiї, збiльшення перелiку додатково наданих послуг. 4. Оптимiзацiя фiнансових потокiв у розрахунках з дебiторами та кредиторами пiдприємства, запобiгання росту дебiторської заборгованостi i планомiрне погашення кредиторської.

Інша інформація, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента
Пiсля дати балансу на 31.12.2005р. при складаннi фiнансової звiтностi за 2006 рiк внесенi змiни в графу 3 форми №1 "Баланс". У зв'язку iз змiною порядку списання витрат на капiтальнi ремонти рядок 020 та рядок 120 балансу збiльшено вiдповiдно на 1136 тис.грн. та 7505 тис.грн., зменшено значення рядка 270 на 11634 тис.грн. на вартiсть капiтальних ремонтiв за 2005 рiк та значення рядка 350 на 2993 тис.грн. На вартiсть помилково нарахованої торгової нацiнки збiльшена сума товарiв на 140 тис.грн. (рядок 140 балансу) та зменшено збитки (рядок 350 балансу). За рахунок змiни нормативiв збору за спецiальне водокористування у 2005р. збiльшено на 51 тис.грн. рядок 170 та зменшено рядок 350 балансу. Iз-за несвоєчасного представлення необхiдних документiв збiльшено рядок 530 та зменшено рядок 350 на 724 тис.грн., а також зменшено рядок 210 та збiльшено рядок 350 балансу на 143 тис.грн. Через виправлення помилок, якi вiдносяться до попереднього звiтного перiоду до окремих показникiв форми №2 за 2006 рiк були внесенi змiни: на 21 тис.грн. зменшено рядок 040 та збiльшено рядок 050; рядок 060 зменшено на 143 тис.грн., рядки 070 та 090 збiльшено вiдповiдно на 663 тис.грн. та на 2884 тис.грн. Внаслiдок змiн зменшився нерозподiлений прибуток на 3669 тис.грн. У формi №3 у графах 5 i 6 наведенi показники iз урахуванням змiн: рядок 010 гр.5, рядок 070 гр.5 та рядок 100 гр.6 зменшено на 3669 тис.грн. Дата проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2006 роцi Правлiнням ще не встановлена. Проект порядку денного, який пропонується до розгляду на зборах: 1.Про обрання робочих органiв i затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв. 2.Звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2006 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2007 рiк. 3.Затвердження звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi та балансу Товариства за 2006 рiк. 4.Затвердження рiчного звiту, балансу, розподiлу прибутку за 2006 рiк та порядку розподiлу прибутку на 2007 рiк. 5.Внесення змiн у Статут Товариства. 6.Внесення змiн у внутрiшнi нормативнi документи Товариства. 7.Обрання членiв Правлiння Товариства. 8.Обрання членiв Наглядової Ради. 9.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 10.Про лiквiдацiю Представництва ВАТ "Донецький металургiйний завод" на територiї Республiки Узбекистан. ВАТ "Донецький металургiний завод" не має у статутному фондi державної частки (наказ РВ ФДМУ по Донецькiй областi № 1566 вiд 01.11.04р. про виконання плану розмiщення акцiй) та не займає монопольного становища на ринках України (розпорядження Антимонопольного комiтету України № 291-р вiд 12.11.97р.). У зв"язку з проведеною у 2004-2005рр. реструктуризацiєю пiдприємства ВАТ "ДМЗ" виробляє тiльки листовий та сортовий прокат за давальницькою схемою, тобто не є власником готової стратегiчної продукцiї. Зараз ведеться робота про виключення ВАТ "ДМЗ" з перелiку стратегiчно важливих пiдприємств для економiки та безпеки держави. Пiдприємство не планує здiйснювати випуск облiгацiй, а також виставляти свої акцiї для продажу на мiжнародних бiржах.

 

Rambler's Top100

   
     
ERROR:
Page:


File:
/home/xo4uxa/domains/investor.ua/common/class/class.module.php

Line:
2168

Additional:


Query:
SELECT SUM FROM `smf_checksum` WHERE ID_TOPIC='2'


Error:
Table 'xo4uxa_investor.smf_checksum' doesn't exist