Investor.UA - инвестируй со скоростью мысли!
 
 
 

Компании

 
Введите название или символ компании:
Выбор компании по символу:
 
Сортировать:
Период:
 

Авдеевский коксохимический завод ОАО (AVDK)

Обсуждение компании "Авдеевский коксохимический завод ОАО"

График   О компании   Новости   Акционеры   Дивиденды    
 

О компании

Будiвництво ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" розпочалося у 1960 роцi. Iсторичною датою народження заводу є 3 листопада 1963 року, коли був виданий перший кокс коксової батареї №1 - однiєї з самих потужних батарей того часу. З того часу йде постiйне нарощування його основних потужностей. Сьогоднi ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" саме значне коксохiмiчне пiдприємство в Європi. Основним призначенням заводу є виробництво доменного коксу, що складає бiльш нiж 80% усiєї виробленої продукцiї.

У склад заводу входять 13 основних виробничих цехiв, з них 4 коксових, що мають 9 коксових батарей, у тому числi 3 найбiльш значнi з експлуатованих у даний час в країнi. Унiкальнiсть ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" визначається тим, що завод побудований на новiй площадцi, знаходиться вдалi вiд значних пiдприємств i змушений сам забезпечувати своє виробництво, мiсто та iншi пiдприємства водою, електроенергiєю, паром, теплом, транспортом, каналiзацiйними мережами й очисткою стiчних вод. 33 допомiжних цехiв та служб вирiшують задачу обслуговування заводу з ремонту i вiдновленню механiчного, енергетичного, технологiчного устаткування з прийому й очищенню стiчних вод, iх завантаження i вiдвантаження сировини i готової продукцiї, а також здiйснення контролю їхньої якостi. ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" має соцiально-культурну базу. В 1973 роцi введен в дiю Палац культури, технiки та спорту, для органiзацiї вiдпочинку дiтей є оздоровчий табiр, у 1988 роцi вiдчинилася база вiдпочинку трудящих на Азовському узбережжi. ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв не має.

ВАТ "АКХЗ" є найбiльшим коксохiмiчним пiдприємством у Європi. Основним призначенням заводу є виробництво доменного коксу, що складає 86% обсягу усiєї виробничої потужностi. Перелiк основних видiв продукцiї, яка виробляється заводом, включає бiльш 30 найменувань, а саме: - кокс доменний, - горiшок коксовий, - дрiб'язок коксовий, - кокс пековий електродний, - сульфат амонiю, - смола кам'яновугiльна, - бензол та iншi. Основною продукцiєю є доменний кокс, що використовується в чорнiй металургiї як технолгiчне паливо, та як енергетична сировина - практично у всiх галузях народного господарства. Значне мiсце в обсязi товарної продукцiї займає пековий кокс, який використовується алюмiнiєвими заводами для виробництва електродної маси. Пiдприємство надає послуги щодо надання зовнiшнiм органiзацiям електроенергiї. На замовлення надаються послуги ремонтними цехами заводу (РМЦ, РСЦ, ЕРЦ). Порiвняльна характеристика обсягу виробництва основних видiв продукцiї за останнi 3 роки: 2006; 2005; 2004; кокс доменний (тис. тн /тис. грн.) - (2722937,0/2039124,0); (3082976,0/2707301,0); (4012430,0/2669326,2) кокс пековий (тис. тн /тис. грн) - (71061,0/87165,0); (89369,0/97700,0); (93349,0/75013,1) Ринок збуту продукцiї коксохiмiчного заводу складають металургiйнi пiдприємства України, частина продукцiї (бензол, кокс пековий та iн.) поставляється у Росiю на пiдприємства кольорової металургiї та хiмiчної промисловостi. У 2006 роцi продукцiя вiдвантажувалася бiльш нiж 150 пiдприємствам i фiрмам на територiї України та за її межами. Основними споживачами є: - коксу доменного: ВАТ "Єнакiївський металургiйний завод", ВАТ "Азовсталь", ВАТ "ММК iм.Iллiча". - горiшку коксового: ВАТ "Нiкопольський завод феросплавiв", по контрактах продукцiя вiдвантажувалася в Фiнляндiю. - Дрiб'язку коксового: ВАТ "Єнакiївський металургiйний завод", ВАТ "Азовсталь", ВАТ "ММК iм.Iллiча". Продукцiя вiдвантажувалася по контрактах з iноземними фiрмами в Молдову i Чехiю. - Бензолу: Пiдприємства Чехiї були споживачами сирого бензолу за межами України. - Коксу пекового: ВАТ "СУАК" та iн. Ринок збуту основних видiв продукцiї - коксу доменного та коксу пекового - стабiльний. Разом з тим, що хiмiчна продукцiя заводу експортується, вiдбувається коливання цiн на цi види продукцiї. Збут продукцiї здiйснюється за контрактами на умовах передплати. Джерелами основного виду сировини являються вугiлля рядовi (українськi вугiлля, росiйськi вугiлля Кузнецького басейну) та вугiлля збагаченi (українськi вугiлля, росiйськi вугiлля Кузнецького басейну). Матерiально-технiчне постачання пiдприємства в 2006 роцi здiйснювалося вiдповiдно до прямих договорiв з пiдприємствами -виробниками i комерцiйними фiрмами. Основними постачальниками є: - вугiлля: ДП "Донецьквугiлля", ДП "Краснодонвуглезбут", ДП "Вугiлля України" ш/у "Донбас". - сода каустична: ВАТ "Днiпроазот", ДП "Хiмпром" м.Первомайськ, - сода кальцинована: ВАТ "Кримський содовий завод", - смола кам'яновугiльна: ВАТ "Донецьккокс", ВАТ "Макрохiм" та iн. - металлопрокат: ВАТ "Азовсталь" МК iм.Iллiча м.Марiуполь та iн. Коксохiмiчна промисловiсть є в даний час основною галуззю промисловостi, що здiйснює комплексну переробку найбiльш цiнних видiв кам'яного вугiлля, постачає чорнiй металургiї майже незамiнне доки паливо для доменних печей, а також хiмiчних продуктiв коксування i коксового газу багатьом iншим споживачам. Основною сировиною для виробництва продукцiї заводу являються вугiльнi концентрати, рядовка, якi надходять до вуглепiдготовчого цеху, де з рiзних марок компонується шихта для завантаження в коксовi батареї коксового цеху. При виробництвi коксу одержується попутна продукцiя - смола в газi, бензол в газi та газ коксовий, якi поступають в цех улавлювання. В цеху улавлювання коксовий газ очищується вiд амiаку, при цьому виробляється сульфат амонiю. В цьому ж цеху з коксового газу виготовлюється смола кам'яновугiльна та бензол. Очищений вiд амiаку коксовий газ надходить до цеху сiркоочистки, де йде подальше очищення газу вiд сiрковуглецю. В цьому цеху виробляється сiрчана кислота. Залежностi вiд сезонних змiн ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" не має. Коксохiмiчна газузь належить до металургiйної промисловостi та тiсно пов'язана з роботою металургiйного комплексу України, повнiстю залежить вiд попиту та безперервної роботи металургiйних заводiв. У разi зниження попиту на продукцiю металлургiйних пiдприємств України вiдповiдно знижується i попит на кокс та коксохiмiчну продукцiю. Сьогоднi має мiсце конкуренцiя як у збутi пекового, так i доменного коксу. Основними конкурентами пiдприємства є - ВАТ "Донецьккокс", - ВАТ "Запорiжкокс", - ВАТ "Маркохiм", - ВАТ "Мiталл Стiл Кривий Рiг", - ВАТ "Алчевський КХЗ". ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" має можливiсть виробляти кокс сухого гасiння, чого не можуть виробляти iншi коксохiмiчнi заводи в Українi. Iнша продукцiя пiдприємства виробляється згiдно з державними стандартами та розбiжностей у порiвняннi з такими же видами продукцiї конкурентiв не спостерiгається.

Rambler's Top100

   
     
ERROR:
Page:


File:
/home/xo4uxa/domains/investor.ua/common/class/class.module.php

Line:
2168

Additional:


Query:
SELECT SUM FROM `smf_checksum` WHERE ID_TOPIC='2'


Error:
Table 'xo4uxa_investor.smf_checksum' doesn't exist