Investor.UA - инвестируй со скоростью мысли!
 
 
 

Аналитика

Источник: УФС
19:24 03/10/2007

Протокол засідання Комісії
від 20 листопада 1997 р. N 29

Відповідно до пункту 5 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок реєстрації акцій та облігацій іноземних емітентів в Україні.

2. Положення набуває чинності згідно з чинним законодавством.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена Комісії О. Бойка.

 

Голова Комісії

О. Мозговий

Затверджено
рішенням Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
від 20 листопада 1997 р. N 42

 

Положення
про порядок реєстрації акцій та облігацій
іноземних емітентів в Україні


I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Положення про порядок реєстрації акцій та облігацій іноземних емітентів розроблено відповідно до Законів України "Про цінні папери і фондову біржу" та "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

Відповідно до цього Положення реєстрації підлягають акції і облігації іноземних емітентів (далі - іноземні цінні папери). Дія цього Положення не поширюється на емітентів цінних паперів, якими виступають держава, муніципальні органи.

Іноземні цінні папери допускаються для обігу на території України після їх реєстрації у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Іноземні цінні папери, що пропонуються для обігу на території України, повинні бути розміщені в депозитарній установі країни їх походження.

Іноземні цінні папери, які пропонуються для обігу на території України, повинні мати лістинг на фондовій біржі або допущені до обігу у торговельно-інформаційній системі в країні їх походження та мати лістинг на одній із наступних фондових бірж: Нью-Йоркській, Американській, Токійській, Торонтській, Гонконгській, Франкфуртській, Лондонській.

Оплата за іноземні цінні папери здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Іноземний емітент, цінні папери якого обертаються на території України, повинен виконувати вимоги чинного законодавства України.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку визначає максимальну кількість іноземних цінних паперів, які можуть бути допущені до обігу на території України.

Особа, що пропонує іноземні цінні папери для продажу на території України, повинна забезпечити можливість ознайомлення українських інвесторів з проспектом емісії та звітом емітента за останній завершений фінансовий рік, які повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни його видачі, перекладені на українську мову та легалізовані у консульській установі України, якщо міжнародними договорами, у яких бере участь Україна, не передбачено інше, крім того, зазначені документи можуть бути також засвідчені у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС.

Реєстрація іноземних цінних паперів, які пропонуються для обігу на території України, що провадиться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатись як гарантія вартості цих цінних паперів.

Відповідальність за достовірність даних та документів, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку для реєстрації іноземних цінних паперів, несе емітент та особа, що пропонує іноземні цінні папери для продажу їх на території України.

Забороняється оплата українських цінних паперів іноземними цінними паперами.

Забороняється відчуження іноземних цінних паперів, які обертаються на території України, однією особою іншій, якщо іноземні цінні папери не зареєстровані в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Іноземні цінні папери підлягають обігу на території України тільки через біржі або торговельно-інформаційні системи.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку може призупинити обіг іноземних цінних паперів на території України у разі порушення чинного законодавства України емітентом іноземних цінних паперів та/або особами, причетними до обігу іноземних цінних паперів, а також у разі виявлення відомостей про припинення обігу іноземних цінних паперів в країні їх походження або на території інших держав.

Особа, що пропонує іноземні цінні папери для продажу їх на біржі або торговельно-інформаційній системі, повинна надати документи до відповідної вищезазначеної установи, що підтверджують реєстрацію цих цінних паперів.

Біржа або торговельно-інформаційна система при продажу іноземних цінних паперів повинні перевірити їх реєстрацію в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Іноземний емітент, цінні папери якого обертаються на території України, повинен надавати до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку звітність, що передбачена ст. 24 та ст. 25 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" та відповідними нормативними актами Комісії, яка повинна бути засвідчена відповідно до законодавства країни його видачі, перекладена на українську мову та легалізована у консульській установі України, якщо міжнародними договорами, у яких бере участь Україна, не передбачено інше, а також зазначений документ може бути засвідчений у посольстві відповідної держави в Україні та легалізований в МЗС.

II. РЕЄСТРАЦІЯ ІНОЗЕМНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ОБІГУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, ТА ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЇХ ВИПУСК

Реєстрація іноземних цінних паперів, що пропонуються для обігу на території України, та інформації про їх випуск, здійснюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особа, що пропонує іноземні цінні папери для обігу на території України для їх реєстрації повинна надати такі документи:

1) заяву на реєстрацію іноземних цінних паперів;

2) документ, що підтверджує реєстрацію даного випуску іноземних цінних паперів в країні їх походження відповідною державною установою, яка регулює обіг цінних паперів;

3) проспект даної емісії іноземних цінних паперів та звіту емітента за останній завершений фінансовий рік;

4) інформацію про випуск іноземних цінних паперів, що пропонуються для обігу на території України, удвох примірниках, яка повинна бути складена відповідно до вимог цього Положення;

5) нотаріально засвідчену копію аудиторського висновку, який повинен бути складений відповідно до міжнародних стандартів, про результати господарської (фінансової) діяльності емітента за останній завершений рік;

6) копію договору про депозитарні відносини української депозитарної установи з іноземною депозитарною установою, яка обслуговує іноземні цінні папери, що пропонуються для обігу на території України;

7) виписку з рахунку ДЕПО іноземної депозитарної установи щодо наявності на рахунку особи, що пропонує іноземні цінні папери для обігу на території України, відповідної кількості іноземних цінних паперів;

копію документа, що підтверджує сплату державного мита у розмірі, передбаченому чинним законодавством України.

Документи, зазначені у підпунктах 2, 3, 5, 7 даного пункту, повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі, перекладені на українську мову та легалізовані у консульській установі України, якщо міжнародними договорами, у яких бере участь Україна, не передбачено інше, крім того, документи можуть бути також засвідчені у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС.

Інформація про випуск іноземних цінних паперів, що пропонуються для обігу на території України, повинна містити такі відомості:

характеристика емітента, цінні папери якого пропонуються для обігу на території України:

а) повна назва емітента та його організаційно-правова форма; дата створення емітента; предмет та цілі його діяльності; відомості про виробництво, наукові дослідження, інвестиції;

б) характеристика майна емітента, а саме його структура: основні засоби, оборотні засоби, довгострокові активи, акціонерний капітал;

в) можливі фактори ризику в діловій діяльності емітента (наявність боргів та збитків, загроза банкрутства, можливість реорганізації емітента, залежність від коливання курсу іноземних валют при виконанні договорів із закордонними партнерами, наявність у керівництві емітента конфлікту інтересів, можливість проведення страйків, великі витрати майбутніх періодів, здійснення ризикованих операцій, можливість невиконання договорів та інше;

г) поточні судові процеси відносно емітента;

д) відомості про відносини емітента з іншими юридичними особами, а саме: наявність дочірніх підприємств, філій, відношення до холдингу, корпорації;

є) відомості про обіг цінних паперів емітента, а саме: на яким біржах та в яких торговельно-інформаційних системах вони обертаються або обертались та в який період часу, а також в якому вигляді;

ж) основні відомості щодо валютного законодавства країни походження емітента, які можуть вплинути на виплату дивідендів (процентів), здійснення прав щодо голосування;

з) основні відомості із законодавчих актів країни походження емітента щодо оподаткування доходу від цінних паперів;

й) інформація про керівних осіб емітента та їх сумарна винагорода за останній рік;

к) відомості про діючі опціони на купівлю-продаж іноземних цінних паперів цього випуску;

л) відомості щодо кількості іноземних цінних паперів, що знаходяться у власності керівництва.

Відомості про іноземні цінні папери, які пропонуються для обігу на території України:

а) коли, де та ким зареєстрований випуск цінних паперів в країні їх походження;

б) вид цінних паперів;

в) кількість випущених та розміщених цінних паперів цього випуску, а також кількість цінних паперів, що пропонуються для обігу на території України;

г) викладення методу визначення ціни розміщення цінних паперів на території України та планованого курсу продажу цінних паперів;

д) мета використання фінансових ресурсів у випадку розміщення іноземних цінних паперів емітентом або за його дорученням торговцем цінними паперами;

є) відомості про права власників цінних паперів;

ж) дата початку розміщення цінних паперів та на якій біржі чи торговельно-інформаційній системі буде проводитись розміщення;

з) кількість цінних паперів, вид, номінальна вартість та загальна вартість цінних паперів, які пропонуються для розміщення на території України;

і) обмеження на придбання цінних паперів;

к) відомості, які повинні детально визначати процес забезпечення прав інвесторів (виплата дивідендів, участь в управлінні та інше);

л) місце, строк та порядок виплати дивідендів;

м) відомості про місце та порядок ознайомлення інвесторів з проспектом емісії та звітом за останній завершений фінансовий рік іноземного емітента.

Реєстрація іноземних цінних паперів та інформація про випуск іноземних цінних паперів, що пропонуються для обігу на території України, здійснюється протягом 60 днів. Емітент має право надати додаткові документи не пізніше 30 днів з моменту надання документів на реєстрацію випуску іноземних цінних паперів, що пропонуються для обігу на території України.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до заяви емітента може подовжити термін розгляду документів.

Інформація про випуск іноземних цінних паперів, що пропонуються для обігу на території України, повинна бути опублікована у повному обсязі та відповідно до вимог ст. 23 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу".

Підставами для відмови у реєстрації іноземних цінних паперів та інформації про випуск іноземних цінних паперів, що пропонуються для обігу на території України, може бути хоча б одна з нижченаведених:

наявність у поданих документах відомостей, що дозволяють зробити висновок про невідповідність поданих документів або умов їх розміщення чинному законодавству України;

виявлення факту порушення чинного законодавства країни походження та/або України емітентом або особою, що пропонує іноземні цінні папери для обігу на території України;

відсутність будь-якого з документів або неповнота документів (документа) відповідно до вимог цього Положення;

умови обігу цінних паперів, не передбачені чинним законодавством та нормативними актами Комісії.

Після реєстрації іноземних цінних паперів, що пропонуються для обігу на території України, та інформації про їх випуск особі, що подавала документи для їх реєстрації видається свідоцтво про реєстрацію іноземних цінних паперів (додаток) та повертається один екземпляр зареєстрованої інформації про випуск іноземних цінних паперів, що пропонуються для обігу на території України.

Надруковано: "Українська Інвестиційна Газета" N 46,
9 грудня 1997 р.

Rambler's Top100

   
     
ERROR:
Page:


File:
/home/xo4uxa/domains/investor.ua/common/class/class.module.php

Line:
2168

Additional:


Query:
SELECT SUM FROM `smf_checksum` WHERE ID_TOPIC='2'


Error:
Table 'xo4uxa_investor.smf_checksum' doesn't exist